Kľúčové slová: "planovanie"

Zobrazuje sa 1 až 20 diplomových prác z 27.
Predchádzajúca stránka | 1 | 2 | Nasledujúca stránka

Stereo adventura s využitím programu Adobe Flash (2011 | pridané 4. mája 2013)

Branislav Paulis; Školiteľ: Mgr. Lukáš Kalčok

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť krátku hru zo žánru adventúra využívajúcu pasívnu stereoprojekciu. Hra je spracovaná ako 2D aplikácia, ktorá však vďaka vykresleniu trojrozmernej grafiky a stereoskopickému zobrazeniu vytvára ilúziu priestoru s treťou dimenziou. Implementovaná je pomocou nástroja Adobe Flash a jej programová čast demonštruje predovšetkým algoritmus na hľadanie cesty.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Ein Vergleich der Raumordnungssysteme in Österreich und der Slowakei (2010 | pridané 19. júla 2010)

Marek Dinka; Školiteľ: Univ.-Prof. Dr. Peter Weichhart

Zhrnutie Táto práca sa zaoberá porovnávaním systémov priestorového usporiadania na Slovensku a v Rakúsku. Keďže systémy sú sami o sebe veľmi komplexné, jednoduché vymenovanie rozdielov a spoločných vlastností týchto dvoch Systémov sa javí ako nepostačujúce. Oveľa dôležitejšie sa teda javí pochopenie príčin rozdielov a spoločných vlastností.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aktuálne problémy prirodzeného plánovania rodičovstva (2009 | pridané 14. júna 2009)

Daniel Demočko; Školiteľ: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP, PhD.

Táto práca sa zaoberá problematikou prirodzenej regulácie počatia, pričom medzi základné problémy sú zaradené najmä: relevantné dôvody pre rozhodnutie regulovať počatie; vhodné metódy regulácie počatia; problémy so svedomím v kontexte plánovania rodičovstva; situácia nefungovania prirodzených metód; otázka používania kondómov u manželov s AIDS a iné.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

36hlasov

Teologická a laická argumentácia v oblasti zodpovedného rodičovstva (2008 | pridané 12. mája 2009)

Mária Schindlerová; Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš

Porovnanie teologickej a laickej argumentácie v oblasti zodpovedného rodičovstva v kontexte učenia Katolíckej cirkvi.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Investičné plánovanie na príklade lyžiarskeho strediska Ski Turecká (2007 | pridané 27. júna 2007)

Peter Korcsog; Školiteľ: prof. Ing. Viera Marková PhD

Diplomová práca prezentuje návrhy dvoch investičných variantov v lyžiarskom stredisku Ski Turecká pre potenciálnych investorov, s dôrazom na návratnosť daných investícií. Začiatok práce sa zaoberá základnou charakterizáciou cestovného ruchu na Slovensku so zameraním na zimný cestovný ruch, čo je nevyhnutné pre porozumenie špecifických podmienok podnikania v oblasti cestovného ruchu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra ekonomiky a manažmentu podniku | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

44hlasov

Prehľad systémov rozvrhovania výroby a rozvrhovacích pravidiel. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Eduard Pražienka; Školiteľ: Peter Bubeník

Prehľad rozvrhovacích systémov na svetovom trhu. Prehľad rozvrhovacích pravidiel. Možnosti rozvrhovacích systémov ako podporného nástroja pre dispečerov pri tvorbe alternatívnych rozvrhov výroby.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

18hlasov

Metodika zavádzania controlingu do podnikov firmou MULTIFIN, s.r.o.. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Vladimír Novák; Školiteľ: Ján Štefánik

Controlling ako prirodzený a logický nástroj riadenia firmy. Zavádzanie controllingu do podnikov firmou MULTIFIN Ltd. a návrh zlepšenia metodiky tejto firmy.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

29hlasov

Prehľad PPS systémov na svetovom trhu a ich klasifikácia. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Vlastimil Kubove; Školiteľ: Peter Bubeník

Prehľad v súčasnosti dostupných systémov na trhu. Ich klasifikácia a informačný systém so základnými charakteristikami jednotlivých produktov a ich výrobcov.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

30hlasov

Strategické plánovanie kvality vo firme. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Andrea Janošová; Školiteľ: Oľga Cajchanová

Strategické plánovanie kvality výroby. Plán kvalita. Koncepcia tvorby systémov kvality. Sledovanie požiadaviek zákazníkov.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

26hlasov

Zatriedenie výrobných podnikov z pohľadu PPS systémov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Kristína Debnárová; Školiteľ: Branislav Mičieta

Analýza faktor pre vhodný výber PPS systému pre konkrétny podnik. Návrh charakteristických typov podnikov z pohľadu PPS systémov.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

26hlasov

Využiteľnosť vybraných metód plánovania a riadenia. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ivana Behúňová; Školiteľ: Branislav Mičieta

Analýza existujúcich metód plánovania a riadenia výroby s využitím počítačovej podpory.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

22hlasov

Finančné plánovanie ako súčasť plánovania v podniku OZ ZsRP Bratislava. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Oľga Wojčíková; Školiteľ: Jana Štofková

Zefektívnenie finančného plánovania.Výpočet finančných ukazovateľov získaných z účtovných výkazov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

40hlasov

Aplikácia základných funkcií manažmentu na podmienky Stredoslovenského riaditeľstva pôšt Banská Bystrica. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Katarína Novosádová; Školiteľ: Magdaléna Šarkanová

Základné funkcie manažmentu. Aplikácia manažérskych teórií v podmienkach Stredoslovenského riaditeľstva pôšt Banská Bystrica.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

16hlasov

Finančné plánovanie ako súčasť podnikového plánovania na úrovni odštepného závodu riaditeľstva telekomunikácií - Východné Slovensko. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Michal Karul; Školiteľ: Jana Štofková

Postavenie a úlohy Slovenských telekomunikácií, š.p. ako aj odštepného závodu Riaditeľstva telekomunikácií - Východné Slovensko. Charakteristiky podnikového plánovania. Tvorba finančného plánu. Využitie a aplikácia finančnej pomerovej analýzy, metód a modelu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

25hlasov

Aplikácia projektového plánovania stavby VGH&HPP pre firmu COLORSPOL pomocou programu CA-SUPERPROJECT. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Dušan Straka; Školiteľ: Jaroslav Král

Sieťový a časový plán projektových činností a plán pracovných síl vypracované pomocou programu CA-SUPERPROJECT a na základe požiadaviek firmy COLORSPOL.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

26hlasov

Návrh riadenia materiálového toku v podniku Swedwood Slovakia, závod Jasná, Liptovský Mikuláš. (2001 | pridané 29. apríla 2005)

Marek Kyseľ; Školiteľ: Pavol Strýček

Spôsob plánovania a riadenia výroby. Popis materiálového toku vybraných druhov výrobkov. Evidencia materiálu prostredníctvom navrhnutých paletových, objednávkových kariet a kariet výrezu. Riadenie materiálu a predpoklady pre uplatnenie metódy riadenia materiálu vo výrobe. Realizácia slučiek medzi sekciami. Návrh riadenia vstupov materiálového toku prostredníctvom dávkových karoiet. Vytvorenie plánovacích tabúľ pre tieto karty.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

22hlasov

Návrh modelu plánovania a organizácie výroby v stredisku Obrobňa- akciovej spoločnosti VOJUS. (2001 | pridané 29. apríla 2005)

Peter Kusovský; Školiteľ: Pavel Stankovianský

Problematika použitia systémov pre krátkodobé plánovanie v reálnych podmienkach obrobne v a.s Vojus. Využitie programu Preactor v oblasti plánovania a riadenia výroby so zameraním na úzke miesta.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

21hlasov

Optimalizácia plánovacích údajov v systéme MFG/PRO. (2001 | pridané 29. apríla 2005)

Tibor Hadnagy; Školiteľ: Rastislav Ďuriš

Optimalizácia poistnej dávky pre nákup hotových výrobkov v informačnom systéme MFG-PRO. Návrh zmien v informačnom systéme v oblasti nákupu výrobkov. Návrh nákupnej dávky a zostavenie objednávkového plánu.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

29hlasov

Návrh systému plánovania montáže vysokozdvižnej plošiny v KOMPLET STROJ Vrútky, a.s. (2001 | pridané 29. apríla 2005)

Martin Gallo; Školiteľ: Peter Bubeník

Návrh systému plánovania montáže v podmienkach výrobného podniku. Metodika tvorby modelu plánovania. Zohľadnenie dôležitosti jednotlivých činností v procese rozhodovania a realizácie montáže. Postup pre identifikáciu a riešenie problémov v navrhnutom systéme.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

23hlasov

Optimalizácia riadenia zásob v HS 5200, ZťS -Strojárne Námestovo. (2001 | pridané 29. apríla 2005)

Peter Drunek; Školiteľ: Elena Gereková

Aplikácia stochastických adaptívnych modelov. Využitie metód zisťovania potrieb na vypracovanie predpovede dopytu. Plán materiálovej spotreby využitím programovo orientovaných metód, ktoré využívajú rozpad kusovníka. Návrh prižnejšieho spoôsobu obstarávania materiálu.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

27hlasov
Predchádzajúca stránka | 1 | 2 | Nasledujúca stránka