sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Nástroje » Tvorba bibliografických odkazov a knižných citácií

Nástroje:

Potrebujete nejaký nástroj pri písani Diplomovej práci?
Napíšte nám, aký.

Tvorba bibliografických odkazov a knižných citácií

Tento nástroj vám umožní vytvoriť bibliografický odkaz do zoznamu použitej literatúry a citáciu pre knižnú publikáciu podľa medzinárodného štandardu ISO 690 pre Bibliografické odkazy, ktorý platí na Slovensku ako STN ISO 690.

Do nasledujúceho formulára vpíšte požadované údaje a potvrďte stlačním "Vytvor citáciu". Tučne vyznačené políčka sú povinné.

Formulár pre citovanie knižnej publikácie


Uveďte prosím titul pred menom, krstné meno a priezvisko a titul za menom autora.

Uveďte prosím titul pred menom, krstné meno a priezvisko a titul za menom autora.

Uveďte prosím titul pred menom, krstné meno a priezvisko a titul za menom autora.

 

Miesto vydania sa uvádza v jazyku originálu. Ak je miest vydania uvedených viac, zapisuje sa typograficky najvýraznejšie alebo prvé miesto. Ak nie je miesto vydania uvedené, možno použiť skratku “b.m.” resp. “b. v.”.

Vydavateľa možno zapísať tak, ako je to uvedené v prameni, alebo skrátiť – za predpokladu, že to nespôsobí dvojznačnosti. Spojenia “a spoločnosť”, “a synovia”, “Inc.” a pod. sa musia vynechať.

Uveďte dátum vydania, resp. dátum copyrightu, tlače alebo predpokladaný dátum vydania.

Pre tlačené monografie vložte počet strán. Pre viaczväzkové monografie vložte počet zväzkov.
 

Veobecne platné zásady pri citovaní

 1. Ak sa k textu nepripája zoznam bibliografických odkazov musia sa citácie uvádzať v podobe úplného bibliografického odkazu.
 2. Ak sa k textu pripája zoznam bibliografických odkazov, mali by sa citácie uvádzať v zhode s týmto zoznamom tak, aby bolo zabezpečené presné prepojenie medzi citáciou a bibliografickým odkazom, ktorý daný dokument identifikuje.
 3. Citácia môže byť umiestnená:
  1. v zátvorkách vo vnútri textu,
  2. pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany,
  3. na konci kapitoly,
  4. na samom konci textu.