Podobné diplomové práce

Zobrazuje sa 1 až 20 diplomových prác z 102.
Predchádzajúca stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nasledujúca stránka

Tvorba učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie (Implementácia v systéme AIBO) (2013 | pridané 7. septembra 2013)

Jozef Čorba; Školiteľ: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie. Cieľom je vytvorenie učiaceho sa systému založeného na báze inteligentných technológií ako sú metódy integrácie znalostí. Záujmom je inkrementálne učenie vybraných gest človeka.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Príprava monomérov a polymérov obsahujúcich 1,2-dikarbonylovú skupinu a fotoperoxidácia 1,2-dikarbonylového zoskupenia v polymérnej matrici (2004 | pridané 26. júna 2013)

Branislav Husár; Školiteľ: Ing. Ivan Lukáč, CSc.

Boli pripravené tri nové monoméry s 1,2-dikarbonylovou skupinou a ich styrénové kopolyméry. Pri ožarovaní kopolymérov svetlom s vlnovou dĺžkou nad 400 nm sa 1,2-dikarbonylové skupiny fotoperoxidujú na diacylperoxidy, ktoré sa termicky radikálovo štiepia, a spôsobujú sieťovanie polyméru.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra organickej chemie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Organická chémia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Merania na bezdrôtových senzorových sieťach (2009 | pridané 18. februára 2011)

Michal Kováčik; Školiteľ: Ing. Martin Rakús, PhD.

Bezdrôtové senzorové siete sú pomerne mladou technológiou, ktorá však v sebe ukrýva potenciál zaujímavých možností nasadenia v oblasti civilnej ochrany (prevencia pred povodňami, požiarmi, či detekcia škodlivých látok), vojenstva, poľnohospodárstva, či podpory technológií “inteligentnej domácnosti”.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

9hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Adaptívne mechanizmy optimalizácie sieťovej prevádzky využitím dynamických smerovacích protokolov (2009 | pridané 15. júna 2009)

Jakub Kopka; Školiteľ: doc. Ing. František Jakab, PhD.

Cieľom práce je realizovať nástroj na riadenie sieťovej prevádzky v počítačových sieťach s využitím adaptívneho smerovania a dynamických smerovacích protokolov. Navrhnutá koncepcia adaptívneho mechanizmu a aplikačného nástroja bola overená v experimentálnej počítačovej sieti.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

32hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Cenová regulácia prirodzených monopolov (2002 | pridané 22. septembra 2008)

Samuel Alexander; Školiteľ: Ing. Ľubomír Dolgoš, PhD.

Práca sa zaoberá ekonomickou reguláciou, uvádzam metódy a modely regulácie cien prirodzených monopolov s orientáciou na sieťové odvetvia, najmä na elektroenergetiku. Podrobnejšie sú rozobraté hlavne modely využívané v praxi vo vyspelých štátoch, a to regulácia podľa primeranej miery zisku a cenová regulácia.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv elektronickej komunikácie na súčasné zmeny v chápaní a zmysle autorstva (2008 | pridané 12. mája 2008)

Andrej Chudý; Školiteľ: PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Práca načrtáva spoločenské zmeny, ktoré vedú od hierarchických usporiadaní k sieťovým a rozberá akým spôsobom v tomto prostredí umožňuje elektronická komunikácia remediáciu tradičných médií. Predstavuje chronológiu koncepcií autorstva v západnej kultúre od antiky po súčasnosť. Bližšie skúma význam Múz v antike i stredoveku, anonymitu stredovekých autorov, vzťah orálneho a písaného.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Meranie prevádzky v IP telefónii (2007 | pridané 9. apríla 2008)

Michal Kováčik; Školiteľ: Ing. Michal Halás, PhD.

Práca popisuje komunikačné protokoly používané v IP telefónii, venuje sa základom zabezpečenia kvality služby (QoS) v neverejných sieťach a predkladá softvérový nástroj na základné end-to-end meranie prevádzkových parametrov vo VoIP sieti.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sieťové a vzdialenostné analýzy (2006 | pridané 14. septembra 2007)

Jozef Zomborský; Školiteľ: PaedDr. Miloslava Sudolská

Táto práca ponúka komplexné riešenie sieťových analýz, na cestách Slovenskej republiky. Hlavnou časťou práce je program Sieťové analýzy. V texte sa podrobne popisujú údaje pre výpočet, algoritmy, ale aj objekty použité v programe. Prílohy obsahujú mapy, ktoré znázorňujú programové výstupy.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra geografie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Geoinformatika

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpečné a spoľahlivé sieťové aplikácie (2007 | pridané 26. júla 2007)

Ján Adámek; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

Práca prezentuje možnosť ako zabezpečiť sieťovú komunikáciu pomocou šifrovania a kódovania. V úvode sú vysvetlené niektoré základné pojmy a definície, neskôr práca rozoberá rôzne spôsoby šifrovania pomocou verejného i symetrického kľúča. Po ľahkom úvode do teórie kódovania, prechádza do problematiky BCH-kódov. Zostávajúca časť sa zaoberá praktickým riešením zabezpečenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra mechatronických systémov | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Návrh testovacej a monitorovacej aplikácie pre RSTP sieťové mosty (2007 | pridané 26. mája 2007)

Vladimír Nemergut; Školiteľ: doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Cieľom tejto práce je navrhnúť rozhranie, ktoré bude slúžiť na testovanie a monitorovanie sieťových zariadení (bridge) s podporou RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) protokolu definovaného štandardom IEEE 802.1w. Toto rozhranie je súčasťou RSTP implementácie založenej na voľne dostupnej RSTP knižnici.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

41hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Scapy - nástroj pre interaktívnu manipuláciu s paketmi (2007 | pridané 25. mája 2007)

Matej Hašuľ; Školiteľ: Mgr. Marek Kumpošt

V bakalárskej práci som sa zameral na použiteľnosť Scapy pre rôzne formy manipulácie s paketmi. V teoretickej časti predstavujem vybrané útoky a skenovacie techniky a ich implementáciu pomocou tohto nástroja. Praktická časť je venovaná vlastnej aplikácii založenej na Scapy.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Reakční kinetika světlem iniciované radikálové polymerace pro fotopolymerní záznamové materiály (2007 | pridané 14. mája 2007)

Ing. Ján Mihalík; Školiteľ: Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc

Priebeh fotopolymérnych reakcii sledovaný IČ spektrometriou, EPR a VIS spektrometriou. Študovaný materiál je v podobe tenkej fólie a slúži pre potreby optickej holografie.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Fyzikálna chémia

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Virtuálna univerzita - výučbové texty pre predmet Neurónové siete (2004 | pridané 1. apríla 2007)

Mgr. Martin Šechný; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť hypertextový učebný text pre predmet neurónové siete, ktorý by sa dal použiť pre internetovú formu dištančného vzdelávania na našej škole. Text práce obsahuje didaktickú analýzu problému.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teória vyučovania informatiky

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Návrh modelu výkonnosti operátora pomocou modifikovanej MDL metódy (1998 | pridané 11. júla 2005)

Martina Roháľová; Školiteľ: Ing. Miloš Koska

V tejto práci sme sa zaoberali porovnaní modelov RBF sietí na odhad výkonnosti operátora vytvorených metódou OLS a modifikovanou MDL metódou. Dáta, ktoré obe metódy využívali, pozostávali z evokovaných potenciálov spojených s kognitívnou činnosťou (ERP) a miery výkonnost (PF1).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

33hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Steganografické systémy, a digitálna vodotlač pre vektorové digitálne mapy (2005 | pridané 20. júna 2005)

Martin Filo; Školiteľ: RNDr. Richard Ostertág

Práca prináša ojedinelý ucelený pohľad na problematiku steganografických systémov a systémov digitálnej vodotlače pre vektorové mapy. Existujúce algoritmy zaraduje do tried podľa spôsobu, akým ukladajú správu a posudzuje z hľadiska ich použiteľnosti. Vytvára formálny model na popis optimality spektrálnych báz, proti útoku zašumením a nachádza dve vyhovujúce bázy.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

19hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine pomocou neurónovej siete (2005 | pridané 21. júna 2005)

Martin Troják; Školiteľ: Ing. Igor Farkaš PhD.

Skloňovanie podstatných mien (substantív) v slovenčine je zatiaľ dosť nepreskúmaná časť jazyka. Aspoň čo sa týka akvizície skloňovania u detí. Mňa budú zaujímať rýdzo slovenské slová, ktoré sa učia používať deti do štyroch rokov. K porozumeniu mojej diplomovej práce treba mať základné vedomosti z oblastí neurónových sietí aj tvaroslovia podstatných mien.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

27hlasov

Učenie nesusedných závislostí pomocou rekurentných neurónových sietí (2005 | pridané 21. júna 2005)

Miloš Černák; Školiteľ: Ing. Igor Farkaš, PhD.

Medzi základné problémy, ktoré ľudia musia pri učení sa jazyka zvládnuť, patrí segmentácia slov a generalizácia. Predpokladá sa, že na segmentáciu je potrebný štatistický mechanizmus, nie je však jednotný názor, či postačuje aj na generalizáciu, alebo je potrebný ešte ďalší, algebraický mechanizmus.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

14hlasov

ISDN - služba prenosu a spojovania rámcov. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Igor Košian; Školiteľ: Karol Blunár

Popis ISDN prenosovej služby. Definícia požadovaných vlastností pre podporu týchto služieb v ISDN. Podpora vrstvových služieb otvorených systémov prenosovou službou rámcov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

27hlasov

Optimalizácia prístupových sietí. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Róbert Jankovský; Školiteľ: Karol Blunár

Optimalizácia prístupových sietí. Algoritmy pre jednotlivé fázy optimalizácie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Řízení provozu telekomunikační sítě. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Daniel Hájek; Školiteľ: Izabela Krbiľová

Riadenie telekomunikačnej siete. Návrh rozhrania medzi vybranými riadenými objektami a telekomunikačnou riadiacou sieťou. Návrh informačného systému so štruktúrou klient-server pre riadiacu sie? TMM.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov
Predchádzajúca stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nasledujúca stránka