diplomovka.sme.sk » O projekte DIPLOMOVÁ PRÁCA » Čo je Portál Diplomovka?

O projekte:

Čo je Portál Diplomovka?

Myšlienkou portálu Diplomová práca je vytvoriť jedinečný zdroj informácií o diplomových prácach obhájených na všetkých slovenských vysokých školách. Základom portálu je databáza sekundárnych informácii o diplomových prácach. To znamená, že na stránkach portálu Diplomová práca nájdu návštevníci informácie o diplomových prácach obhájených v danom roku, na danej katedre, fakulte či vysokej škole, ďalej údaje o jej autorovi, školiteľovi, abstrakt a prípadne aj plný text diplomovej práce.

Cieľom projektu je vytvoriť kompletnú databázu všetkých diplomových prác, obhájených na slovenských vysokých školách. Pre tento cieľ chcú autori projektu nadviazať spoluprácu so všetkými vysokoškolskými inštitúciami, aby sa informácie o diplomových prácach dostali do databázy portálu priamo od zdroja.

Vyšším cieľom je zhromaždiť plné texty diplomových prác, ktoré by boli verejne prístupné ako základný zdroj kompilovaných vedeckých informácií.

Diplomová práca je písomným dokumentom, ktorý študenti vysokých škôl predkladajú na obhajobu v rámci štátnych záverečných skúšok. Hlavnou funkciou diplomových prác je overiť schopnosti študenta samostatne spracovať vedeckou metódou špeciálnu tému z príslušného odboru.

Aj keď pri písaní diplomovej práce ide väčšinou o prvé väčšie dielo študenta a často v ňom prevláda podiel kompilačnej práce nad novým, tvorivým vedeckým výkonom, považujeme diplomové práce za veľmi dobrý zdroj základných informácií z daného vedného odboru či vedeckej problematiky. Častokrát ide špecifické témy, ktoré doteraz neboli komplexne spracované. Zdá sa nám veľmi dôležité, aby takého diplomové práce boli všeobecne prístupné, a to nielen v hlbinách fakultných knižníc.

Diplomové práce sú veľakrát zdrojom užitočných poznatkov, no pre ich nízky stupeň zverejnenosti nie sú veľmi dostupné. Len máloktorý študent bude pátrať po diplomových (či dizertačných) prácach, ktoré sa nachádzajú roztrúsené po fakultných knižniciach na celom Slovensku. Náš portál Diplomová práca by mal prispieť k vyššej dostupnosti poznatkov, ktoré sú každoročne spracovávané v diplomových prácach.

Mnohé diplomové práce vznikajú ako výsledok skutočnej a častokrát unikátnej vedeckej činnosti v rámci vedeckých výskumov na univerzitách či rôznych vedeckých a technických inštitúciách. Je preto dôležité, aby takéto diplomové práce boli zverejnené a dostupné ďalším ako zdroj informácií nielen študentom, ale i ďalším vedeckým pracovníkom.

Veľa diplomových prác nájde využitie aj v komerčnej sfére, najmä práce charakteru marketingových výskumov a štúdií. Náš portál takýmto spôsobom môže pomôcť k ďalšiemu odbornému rastu autorov takýchto hodnotných diplomových prác.

V neposlednej rade by zverejnenie abstraktov či plných textov prác na našom portáli mohlo prispieť k tomu, aby zadávatelia tém pre diplomové práce vytvárali neustále nové témy a aby sa tak zabránilo zbytočnému duplicitnému spracovaniu tém, ktoré už boli mnohokrát spracované na iných fakultách či vysokých školách.