sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
46 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Katarína Záhumenská

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 2004

Školiteľ:
ThDr. Štefan Kuruc

Kľúčové slová:
cnosti, láska k Bohu a k blížnym, štedrosť, usilovnosť, viera, neporušenosť tela, vzor, úcta, nasledovanie

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

Škola:
Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Žofia Bosniaková včera a dnes

Katarína Záhumenská (Školiteľ: ThDr. Štefan Kuruc) | pridané: 18. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Práca prezentuje životopis Žofie Bosniakovej, ženy, ktorej život bol naplnený cnosťami, a ktorej telo aj po tristošesťdesiatych rokoch nepodľahlo rozkladu. Približuje jej život a činnosť v spojení s jednotlivými osobami, ktoré zasiahli do jej života a miestami, kde žila a pôsobila. Ďalej popisuje udalosti po jej smrti a osud osôb úzko spätých s jej osobnosťou. Hlavne činnosť jej manžela Františka Vešeléniho. Zaoberá sa aj stavom miest, kde predtým žila a po smrti odpočívali jej telesné pozostatky. Nachádza sa tu charakteristika stavu jej tela po určitých časových obdobiach. V neposlednom rade práca obsahuje skutočnosti, ktoré pojednávajú o údajnom procese blahorečenia a vplyve Žofie Bosniakovej aj v dnešnej dobe a prejavoch úcty k tejto žene. Cieľom práce bolo aj odstránenie legiend a povestí , ktoré vznikli v spojitosti s jej osobou. Argumenty sú podložené archívnym materiálom, ako aj historickou literatúrou zaoberajúcou sa jej životom.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
ff.ku.sk/ zdrojovec/ dip_prace/ khi/ 2004/ Katar%EDna Z%E1humensk%E1 - %8Eofia Bosniakov%E1 v%E8era a dnes.rtf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozoficka fakulta - Katedra histórie

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1/1 652
Ružomberok 1
034 01
http://www.ku.sk/index.php?id=kniznica

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ZÁHUMENSKÁ, Katarína: Žofia Bosniaková včera a dnes [ Diplomová práca ] Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozoficka fakulta, Katedra histórie. Školiteľ: ThDr. Štefan Kuruc. Rok obhajoby: 2004