sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie » Subjektívne prežívanie neurotickej osobnosti.

Subjektívne prežívanie neurotickej osobnosti.

Vanda Očkajáková (Školiteľ: Mgr. Anton Heretik PhD.) | pridané: 5. mája 2005

Abstrakt diplomovej práce:

V našej práci sme sa zamerali na subjektívne prežívanie osobnosti s neurotickou poruchou. V prvej kapitole uvádzame klasifikáciu neurotických porúch a čo sa rozumie pod pojmom neuróza. V druhej kapitole sme priblížili teoretické východiská neurotických porúch. Porovnávame pohľady významných predstaviteľov psychoanalýzy a kognitívno-behaviorálneho smeru. V tretej kapitole uvádzame popis úzkostných porúch vyskytujúcich sa v dospelom i v detskom veku. Štvrtá kapitola je venovaná subjektívnemu prežívaniu neurotickej osobnosti. Zamerali sme sa na osobnosť jedinca, jeho emocionalitu, prežívané konflikty a obranné mechanizmy správania. V piatej kapitole sa sústredíme na etiológiu neuróz, do akej miery sa na vzniku ochorenia podieľajú biologické činitele a faktory prostredia. Značnú pozornosť sme venovali rodinnému prostrediu. V šiestej kapitole sme poukázali na efekt skupinovej terapie pri liečbe neurotických ťažkostí. Siedma kapitola práce obsahuje vlastnú výskumnú časť. Cieľom nášho výskumu bolo zmapovať charakteristiky subjektívneho prežívania neurotických pacientov a poukázať na rozdiel v ich prežívaní od prežívania zdravých jedincov. Okrem výsledkov a ich interpretácie uvádzame aj kazuistiku jednej pacientky. V prílohe uvádzame tabuľky s výsledkami realizovaného výskumu oboch výskumných vzoriek ako aj testy, ktoré sme pri realizácii výskumu použili.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Filozofická fakulta - Katedra psychológie

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica
Gondova 2, P. O. Box 1
Bratislava 16
818 01
http://vili.uniba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

OČKAJÁKOVÁ, Vanda: Subjektívne prežívanie neurotickej osobnosti. [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra psychológie. Školiteľ: Mgr. Anton Heretik PhD.. Rok obhajoby: 2003