diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra » Osobitosti rozvíjania komunikačných zručností...

Osobitosti rozvíjania komunikačných zručností sluchovo-mentálne postihnutých žiakov na I.stupni špeciálnej základnej školy

Roman Vojtechovský (Školiteľ: Ondrej Matuška) | pridané: 31. mája 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Hlavnou témou tejto práce je preskúmať osobitosti cielenej špeciálnopedagogickej činnosti učiteľa vo vyučovacom procese sluchovo-mentálne postihnutých žiakov na rozvíjanie ich komunikačných zručností. Práca je rozdelená na 6 kapitol. Obsahuje 28 obrázkov a 21 tabuliek. V teoretickej časti autor podáva výklad pojmov a charakteristiky sluchového postihnutia, mentálneho postihnutia, viacnásobného postihnutia a komunikácie sluchovo-mentálne postihnutých žiakov. Vo výskumnej časti práca prezentuje výsledky aplikovanej stratégie pedagogickej komunikácie a metód rozvíjania komunikačných zručností sluchovo-mentálne postihnutých žiakov I.stupňa špeciálnych základných škôl pre sluchovo postihnutých. Objektom našej práce boli špeciálne základné školy internátne pre sluchovo postihnutých v Prešove, Kremnici, Levoči a v Bratislave. Táto práca skúma aplikovanú stratégiu pedagogickej komunikácie učiteľa, metódy rozvíjania reči u žiakov, aplikáciu organizačných foriem vyučovania a frekvenciu komunikácie učiteľa a žiaka na vyučovacej hodine slovenského jazyka.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Pedagogická fakulta - Iná katedra

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Bibliografický odkaz

VOJTECHOVSKÝ, Roman: Osobitosti rozvíjania komunikačných zručností sluchovo-mentálne postihnutých žiakov na I.stupni špeciálnej základnej školy [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Ondrej Matuška. Rok obhajoby: 2004