sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
51 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Zhodnotenie vegetácie v katastrálnom území Bijacovce

Martina Baštová (Školiteľ: Ing. Mária Šipošová) | pridané: 1. júla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Pojem „krajina“ má svoje dávne historické korene, pričom tento pojem vždy súvisel s činnosťou človeka na zemi. Má rôzne podoby výkladu, teda aj rôzny obsah, čo závisí aj od profesie človeka, ktorý krajinu popisuje a charakterizuje. Krajina mala v prvom rade demografickú podstatu. Spája sa s miestom narodenia človeka, s prostredím v ktorom prežil svoj život, svoje pôsobenie. Často sa označovala ako „kraj“, „oblasť“, „územie“. Ľudia s príbuzným pôvodom mali pívlastok „krajania“. Pojem krajina sa používal aj na označenie časti zemského povrchu určitého fyziognomického charakteru (latinsky „regio“, provincia“, „terra“). V ďalšom období k pomenovaniu krajiny pristúpilo aj geopolitické hľadisko, ktoré sa používalo pri organizačno-správnom členení území rôzneho rozsahu na štáty, provincie a pod.

Častý je pohľad na krajinu ako domov. Pre človeka je krajinou všetko to čo bolo, je a bude. Ak hovoríme o domove, tento sa stotožňuje s určitou krajinou existencie a prežitia človeka. Je s ňou citovo, kultúrne i utilitárne spojený. Človek buď reálne vníma jej živé i neživé zložky v jednotlivostiach i celku, alebo ho spájajú spomienky na ne v určitých životných fázach. Obraz i hodnoty krajiny sú zafixované v jeho vnemoch (SVOBODOVÁ, 1996, cit. SUPUKA, et. al., 2004).

Ďalší pohľad je na krajinu ako životné prostredie. Krajinu môžeme chápať ako objektívnu realitu. Ak sa však pozeráme na ňu z hľadiska záujmov a nárokov človeka, mení sa na životné prostredie (KELE, MARIOT, 1983, cit. SUPUKA, et. al., 2004).

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/2513.zip 584 087 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, KKPPU

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a M.Baštová.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BAŠTOVÁ, Martina: Zhodnotenie vegetácie v katastrálnom území Bijacovce [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, KKPPU. Školiteľ: Ing. Mária Šipošová. Rok obhajoby: 2005