Meta:

Za prácu už hlasovalo
26 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Anton Kozák
r. 2002

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
topoizomér, DNA, hyperosmolarita

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Termodynamické vlastnosti topoizomérov DNA

Anton Kozák (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Táto práca sa zaoberá štúdiom vplyvu prostredia (teplota, hyperosmolarita) na konformačné zmeny plazmidov DNA. Boli skúmané plazmidy pUC19 a pRES3 izolované z baktérií E. coli, ktoré boli pestované v rozmedzí teplôt od 30-50 °C. Bol dokázaný výrazný vplyv na aktivitu topoizomérov, a tým aj na konformáciu plazmidov DNA. Tiež bol preukázaný vznik alternatívnych štruktúr DNA pri vyšších teplotách (pomocou AFM). Taktiež sa skúmal vplyv hyperosmolarity na zmenu distribúcie plazmidov, kde bol taktiež dokázaný značný vplyv. Konformácia plazmidov DNA bola skúmaná pomocou dvojdimenzionálnej elektroforézy a teplotnej gradientovej gélovej elektroforézy.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOZÁK, Anton: Termodynamické vlastnosti topoizomérov DNA [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2002