Meta:

Za prácu už hlasovalo
27 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Lenka Olekšáková
r. 2002

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
cytochróm, osmolyt, spektrofluorometria

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vplyv osmolytov na alkalický prechod cytochrómu c

Lenka Olekšáková (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Táto práca sa zaoberá štúdiom alkalického prechodu ferricytochrómu c v prítomnosti rôznych aniónov ako Cl-, Br-, SCN- a ClO4-, s rozdielnym chaotrópnym účinkom, v závislosti na ich pozícii v Hoffmeisterovej sérii. Použitím absorpčnej spektrofotometrie v Soretovej oblasti sme monitorovali lokálne zmeny v oblasti hému. Použitím spektrofluorometrie sme sledovali závislosť fluorescencie jediného tryptofánu, Trp-59, ktorý nám umožnil získať informáciu o globálnej stabilite polypeptidového reťazca.

Ukázali sme, že hodnoty zdanlivých pKa signifikantne závisia na prítomnosti aniónov v roztoku. Konformácia natívneho cyt c nezávisí na veľkej iónovej sile. Na druhej strane globálna stabilita proteínu sa znižuje v závislosti od chaotrópnych účinkov soli. Preto je pravdepodobné, že flexibilita polypeptidového reťazca hrá dôležitú úlohu pri izomerizácii cytochrómu c.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

OLEKŠÁKOVÁ, Lenka: Vplyv osmolytov na alkalický prechod cytochrómu c [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2002