Meta:

Za prácu už hlasovalo
30 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Peroxidázová aktivita hémovýchproteínov

Dáša Kyselicová (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Peroxid vodíka (H2O2) je reaktívny kyslíkový metabolit, ktorý vzniká v dôsledku oxidačného stresu. Štúdiom oxidačného stresu v mitochondriách sa ukázalo, že sa H2O2 tvorí pri neúplnej redukcii O2 počas oxidatívnej fosforylácie [34]. Za normálnych fyziologických podmienok hladina peroxidu vodíka je relatívne nízka (10-9 až 10-7 mol.l-1). V dôsledku zápalového procesu dochádza k jeho zvýšenej tvorbe, čo spôsobuje vyčerpávanie glutatiónu, poškodenie DNA a proteínov ako aj peroxidáciu lipidov [35, 36]. Reakciou peroxidu vodíka s hémovými proteínmi, napr. cytochrómom c dochádza k vzniku vysoko reaktívneho feryl-radikálového intermediátu (zložky I), ktorý je ďalej schopný oxidova? DNA, proteíny a lipidy. Cytochróm c je súčasťou elektrónového transportného systému, kde katalyzuje prenos elektrónov medzi cytochróm c-reduktázou a cytochróm c-oxidázou. Prenos elektrónov je uskutočňovaný na základe coulombických (medzi kladne nabitými aminokyselinovými zvyškami cytochrómu c a záporne nabitými skupinami na povrchoch prirodzených partnerov) a necoulombických interakcií (hydrofóbnych, vodíkových a van der Waalsových). Jeho disfunkciou dochádza k spusteniu produkcie reaktívnych oxidačných látok, pričom in vitro môže cytochróm c katalyzovať peroxidázovo-podobné reakcie. Cytochróm c je veľmi vhodný ako modelový systém pre štúdium elektrónového prenosu v živých systémoch vďaka jeho pomerne ľahkej izolácie v čistom, kryštalickom stave ako aj skutočnosti, že izolovaný cytochróm c reaguje s inými izolovanými enzýmami alebo ich komplexami a taktiež s umelými donormi a akceptormi elektrónov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KYSELICOVÁ, Dáša: Peroxidázová aktivita hémovýchproteínov [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2001