Meta:

Za prácu už hlasovalo
36 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Vplyv vonkajších podmienok na stabilitu tRNA

Jana Schmuczerová (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Študovali sme vplyv Mg2+ iónov na termálnu stabilitu tRNA molekúl. Teoretické a experimentálne štúdia ukázali, že tieto RNA molekuly sú silne závislé od iónových podmienok. Pri sledovaní zmien v štruktúre RNA molekúl vplyvom horečnatých iónov bola využitá UV spektrálna analýza a teplotná gradientová gélová elektroforéza (TGGE). TGGE metóda nám umožňuje monitorovať zmeny RNA molekúl v širokej škále podmienok. Táto metóda nám dovoľuje tiež porovnávať makromolekuly s malými rozdielmi ich voľnej energie.

Ukázalo sa, že štruktúry RNA molekúl sú citlivo závislé od koncentrácie Mg2+ iónov a že obsadenie fosfátovej skupiny Mg2+ zvyšuje hydrolýzu RNA.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SCHMUCZEROVÁ, Jana: Vplyv vonkajších podmienok na stabilitu tRNA [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2001