diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie » Optimalizácia chromatografických metód pri identifikácií...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
41 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Optimalizácia chromatografických metód pri identifikácií kannabinoidov a amfetamínových derivátov

Ladislav Somogyi (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Vzhľadom na štatistické údaje a potreby laboratória je optimalizovať metódy pri identifikácií kannabionoidov a amfetamínových derivátov

Na identifikáciu kannabinoidov a amfetamínových derivátov sa najčastejšie využívajú rôzne imunochemické metódy, ktoré sú rýchle, jednoduché na prevedenie, ale nešpecifické a ekonomicky náročné. Majú rôzne skrížené reakcie- interferenciu iných látok s podobnou chemickou matricou. Je preto nutné tieto nálezy vždy potvrdiť metódami založenými na inom chemickom princípe. Využíva sa systematická metóda TLC a špičková automatická HPLC s UV detektorom (REMEDi HS).

Predbežné screeningové metódy i metódy konfirmačné musia vychádzať z aktuálnych možností toxikologického laboratória: prístrojovej techniky, pracovných, priestorových a v neposlednej rade ekonomických podmienok.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Bibliografický odkaz

SOMOGYI, Ladislav: Optimalizácia chromatografických metód pri identifikácií kannabinoidov a amfetamínových derivátov [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2001