sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
43 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Charakterizácia komplexov Proteín-nukleová kyselina

Silvia Kočanová (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Študovali sme plazmid pKRS 3 s palindromickou sekvenciou a tvorbu alternatívnej štruktúry. Alternatívna štruktúra bola stanovená na základe špecificky viažuceho sa proteínu S1 nukleázy. Tento problém sme sledovali dvojdimenzionálnou elektroforézou. Táto metóda umožňuje separáciu nižších DNA topoizomérov od vyšších (tvoriacich alternatívnu štruktúru), ktoré pri jednoduchej elektroforéze komigrujú.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOČANOVÁ, Silvia: Charakterizácia komplexov Proteín-nukleová kyselina [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2000