Meta:

Za prácu už hlasovalo
25 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Richard Malík
r. 2000

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
Streptococcus bovis, gén, chloramfenikol

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Regulácia génovej expresie u bakteriálneho kmeňa Streptococcus bovis JB1

Richard Malík (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Kyvadlový vektor pVA838 schopný replikácie v E. coli a S. bovis sa používa na vyhľadávanie promótorov na klonovaných úsekoch génov pochádzajúcich zo streptokokov. Nesie gény rezistencie voči chloramfenikolu a erytromycínu, ktoré slúžia ako markery transformovaných buniek týmto vektorom. Cmr gén bol v tejto práci podrobený analýze, ktorej cieľom bolo získanie mutácií v regulačných oblastiach génu, ktoré navodili jeho expresiu i v kmeni S. bovis JB1, kde za normálnych okolností nie je tento gén exprimovateľný. Analýzou mutácií sa zistilo, že kmeň S. bovis 47/3, v ktorom tieto mutácie vznikli, je schopný svojimi gén-regulačnými mechanizmami vytvoriť bodové, delečné a mutácie spôsobujúce preskupenie génov. Delečné mutácie spôsobili stratu časti Cmr génu, čo znamenalo stratu schopnosti baktérií kmeňa E. coli TG1 exprimovať gén. Bodové mutácie, ktoré boli z hľadiska štúdia regulačných oblastí zaujímavé, spôsobili expresiu v troch kmeňoch S. bovis 47/3, S. bovis JB1 a E. coli TG1. U buniek S. bovis bola získaná hladina rezistencie voči chloramfenikolu v rozsahu 120-500 μg.ml-1, bunky E. coli vykazovali v niektorých prípadoch dvojnásobné hodnoty hladiny rezistencie, spôsobené expresiou nemutovaného plazmidu. Plazmidy s bodovou mutáciou sa podrobia sekvenčnej analýze regulačnej oblasti Cmr génu, ktorá objasní zmeny v štruktúre promótora, alebo Shine-Dalgarnovej oblasti. Takto získané informácie prispejú k objasneniu regulačných mechanizmov vytvárajúcich možnosti expresie cudzorodých génov a vytvoria predpoklady na skonštruovanie vhodnejšieho klonovacieho vektora, akým je plazmid pVA838.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MALÍK, Richard: Regulácia génovej expresie u bakteriálneho kmeňa Streptococcus bovis JB1 [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2000