sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
33 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Stabilita proteínov izolovaných z termofilných mikroorganizmov

Jana Tkáčová (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Študovali sme vplyv pH, iónovej sily a polyaniónov (heparín, PVS, PSS) na stabilitu/štruktúru elongačných faktorov EF-Tu, EF-Ts z Thermus thermophilus. Problém bol sledovaný pomocou UV- absorpčnej spektroskopie, fluorescencie a diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

, Jana: Stabilita proteínov izolovaných z termofilných mikroorganizmov [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2000