diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky » Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
38 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Marián Novotný

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 2005

Školiteľ:
RNDr. Jozef Jirásek, PhD

Kľúčové slová:
logika viery, BAN logika, AUTLOG logika, kryptografický protokol

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom

Marián Novotný (Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD) | pridané: 29. septembra 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Táto práca sa zaoberá analýzov kryptografických protokolov pomocou logík vier. Definujeme rozhodovaciu procedúru pre takéto logiky. Navrhneme a implementujeme program pre analýzu s možnosťou editácie odvodzovacích pravidiel. V programe implementujeme dve známe logiky: BAN,AUTLOG. Pomocou programu zanalyzujeme niektoré protokoly.

Kryptografické protokoly sú špeciálnym druhom protokolov. Pod pojmom protokol myslíme konečnú postupnosť posielania správ mezi účastníkmi protokolu. Úlohou kryptografických protokolov je napĺnať komunikačné ciele účastníkov a zároveň zabezpečovať ich bezpečnostné potreby. Ciele kryptografických protokolov môžu byt rozmanité : autentifikácia účastníkov, manažment klúčov, elektronické obchodovanie, voľby prostredníctvom počítačových sietí atď.

Najdôležitejšou triedou kryptografických protokolov sú protokoly pre manažment klúčov a autentifikáciu. Cieľom autentifikácie je zaručenie identity účastníka, cieľom protokolov pre manažment kľúčov je dohodnúť medzi účastníkmi kľúč, ktorý bude používaný v ďalšej komunikácii na šifrovanie údajov.

Protokoly využívajú a vytvárajú rámec použitia základných kryptografických primitív ako sú napríklad symetrické a asymetrické šifrovanie, hašovacie funkcie, digitálne podpisy, certifikáty, časové pečiatky, príležitostné slová.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
ics.upjs.sk/ scripty/ dajzdrojak.php?st=41&proj=71

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Ústav informatiky

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Bibliografický odkaz

NOVOTNÝ, Marián: Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky. Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD. Rok obhajoby: 2005

Diploma Thesis:

Cryptographic protocols using logics of belief

Marián Novotný (Supervisor: RNDr. Jozef Jirásek, PhD) | added: 29. septembra 2005

Abstract of diploma thesis:

This paper describes analysis of cryptographic protocols using logics of belief. We define decision procedure for these logics. We design and implement a program for analysis with possibility to edit inference rules. We implement in our program two known logics: BAN, AUTLOG. We analyse some protocols trough program.

This paper describes analysis of cryptographic protocols using logics of belief. We define decision procedure for these logics. We design and implement a program for analysis with possibility to edit inference rules. We implement in our program two known logics: BAN, AUTLOG. We analyse some protocols trough program.