diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky » Využitie metód Fuzzy neurónových sietí v predpovedi...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
47 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Využitie metód Fuzzy neurónových sietí v predpovedi geomagnetických porúch

Miroslav Sukeľ (Školiteľ: Prof. Karel Kudela, DrSc.) | pridané: 29. septembra 2005

Abstrakt diplomovej práce:

V práci je podaný prehľad o možnostiach využitia fuzzy logiky a teórie fuzzy množín v modeloch neurónových sietí.

Je popísaný algoritmus na extrahovanie pravidiel z trénujúcich dát a algoritmus na učenie fuzzy množín. Učenie v neuro-fuzzy klasifikátoroch môžeme interpretovať pomocou súboru Ak – Potom pravidiel.

Bol zostrojený neuro-fuzzy klasifikátor, ktorý sme využili na predikciu geomagnetických búrok.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
ics.upjs.sk/ scripty/ dajzdrojak.php?st=52&proj=82

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Ústav informatiky

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SUKEĽ, Miroslav: Využitie metód Fuzzy neurónových sietí v predpovedi geomagnetických porúch [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky. Školiteľ: Prof. Karel Kudela, DrSc.. Rok obhajoby: 2005

Diploma Thesis:

Fuzzy logic and fuzzy set theory in neural networks used to predict geomagnetic storms

Miroslav Sukeľ (Supervisor: Prof. Karel Kudela, DrSc.) | added: 29. septembra 2005

Abstract of diploma thesis:

In this work we discuss using fuzzy logic and fuzzy set theory in neural networks. It was presented algorithm for extracting of rules from training set and algorithm for fuzzy sets learning. Learning in neuro-fuzzy classifier is interpreted as set If – Then rules. Neuro-fuzzy classifier was designed to prediction of geomagnetic storms.

In this work we discuss using fuzzy logic and fuzzy set theory in neural networks. It was presented algorithm for extracting of rules from training set and algorithm for fuzzy sets learning. Learning in neuro-fuzzy classifier is interpreted as set If – Then rules. Neuro-fuzzy classifier was designed to prediction of geomagnetic storms.