sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
47 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Búrkové pomery na Horehroní

Dušan Oravec (Školiteľ: prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc.) | pridané: 5. januára 2006

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom práce bolo zhodnotiť búrkové pomery na Horehroní za obdobie 1961-90, a to tieto charakteristiky: dlhodobý, ročný a denný chod búrok a dní s búrkou, trvanie búrok, zimné a nočné búrky, výskyt atmosférických zrážok a krúp pri búrkach, pravdepodobnosť a relatívne zastúpenie dní s búrkou pri rôznych synoptických situáciách, vzduchových hmotách, na atmosférických frontoch, ťah a nárazy vetra pri búrkach.

Cieľom práce bolo zhodnotiť búrkové pomery na Horehroní. Pod Horehroním sa tu rozumie územie vymedzené na základe hydrografických pomerov. Územie zaberá hornú časť povodia Hrona, od jej prameňa až po Banskú Bystricu, kde sa vlieva z pravej strany do Hrona potok Bystrica. Pri štatistickom spracovaní búrkových pomerov na skúmanom území boli za roky 1961 až 1990 použité údaje o búrkových javoch a klimatické údaje z piatich klimatologických staníc: Banská Bystrica, Brezno, Chopok, Lom nad Rimavicou a Telgárt.

Hodnotené boli tieto búrkové charakteristiky: dlhodobý, ročný a denný chod búrok a dní s búrkou, trvanie búrok, zimné a nočné búrky, výskyt atmosférických zrážok a krúp pri búrkach, pravdepodobnosť a relatívne zastúpenie dní s búrkou pri rôznych synoptických situáciách, vzduchových hmotách, na atmosférických frontoch, ťah a nárazy vetra pri búrkach. V práci boli rozlišované blízke /do 3 km od stanice/ a vzdialené búrky /nad 3 km od stanice/.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ORAVEC, Dušan: Búrkové pomery na Horehroní [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie. Školiteľ: prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc.. Rok obhajoby: 2000

Diploma Thesis:

Thunderstorm conditions in the Horehronie region

Dušan Oravec (Supervisor: prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc.) | added: 5. januára 2006

Abstract of diploma thesis:

Purpose of diploma thesis is to analyse the thunderstorm conditions in the Horehronieregion. The Horehronie refers to area determined according to hydrographic conditions. The area spreads in the upper part of the catchment of the river Hron, from his source to the city Banska Bystrica, where the stream Bystrica from right side falls into Hron.

Purpose of diploma thesis is to analyse the thunderstorm conditions in the Horehronieregion. The Horehronie refers to area determined according to hydrographic conditions. The area spreads in the upper part of the catchment of the river Hron, from his source to the city Banska Bystrica, where the stream Bystrica from right side falls into Hron. By means of the statistic evaluation of the thunderstorm conditions at studied area were used data on thunderstorm phenomena and climatologic data for period 1961-1990 from five climatologic stations: Banska Bystrica, Brezno, Chopok, Lom nad Rimavicou and Telgart. These thunderstorm charakteristics were analyzed: long-term course, annual and day course, thunderstorm duration, winter and nocturnal thunderstorms, occurrence of atmospheric precipitation and hailstorm during the thunderstorms, propability and relative frequency during various synoptic situations, air masses, on the atmospheric fronts, stormtrack and wind gusts during the thunderstorms. The near /up to 3 km from station/ and distant thunderstorms /over 3km from station/ were analysed.