sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
52 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Hodnotenie atribútov krajinného obrazu v kontexte s turistickým ruchom v obci Ždiar

Ing. Katarína Horská, rod. Jánošíková (Školiteľ: Doc.Ing. Peter Jančura, PhD.) | pridané: 22. januára 2006

Abstrakt diplomovej práce:

Predmetom diplomovej práce základné charakteristiky územia,identifikácia vlastností reliéfu a štruktúr krajiného povrchu, identifikácia atribútov krajinného obrazu, historické krajinné štruktúry, krajina kontext sídlo s dôrazom na cerejné priestranstvá, zhodnotenie súčasného stavu a návrh základných regulatív a aplikácia výsledkov pre potreby skvalitnenia cestovného ruchu.

Cieľom práce je posúdiť krajinný obraz na základe hodnotenia atribútov krajinného obrazu a krajinného rázu obce Ždiar ako výsledok vývoja krajiny a zásahov antropickej činnosti do krajiny v kontexte s turistickým ruchom.V konečnej fáze bolo cieľom poukázať na aspekty, ktoré znižujú hodnotu krajiny tejto obce.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita vo Zvolene - Fakulta ekológie a enviromentalistiky - Katedra plánovania a tvorby krajiny

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
T. G. Masaryka 20
Zvolen
961 02
http://www.sldk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HORSKÁ, Katarína: Hodnotenie atribútov krajinného obrazu v kontexte s turistickým ruchom v obci Ždiar [ Diplomová práca ] Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, Katedra plánovania a tvorby krajiny. Školiteľ: Doc.Ing. Peter Jančura, PhD.. Rok obhajoby: 2004