sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky » Vlastnosti glutínových lepidiel používaných pri výrobe...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
41 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Vlastnosti glutínových lepidiel používaných pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov

Miroslav Danihel (Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.) | pridané: 11. mája 2006

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá hodnotením mechanických vlastností lepeného spoja použitím glutínových lepidiel ako tradičných lepidiel pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov. Posudzuje sa vplyv pôsobenia nadmernej vlhkosti a zvýšenej teploty na lepený spoj. Aby sme odolnosť voči týmto faktorom zvýšili, pridávali sme do roztoku kostného gleja práškový formaldehyd.

Vzhľadom na fakt, že pre tieto skúšky v oblasti hudobných nástrojov nebol doposiaľ stanovený štandard, zvolili sme skúšanie pevnosti lepeného spoja v šmyku pri zaťažení ťahom. Experimentálnym meraním sme dospeli k záveru, že lepidlo modifikované paraformaldehydom odolávalo nadmernej vlhkosti do tej miery, že bolo možné jeho zaradenie do skupiny namáhania D2, čo má v konečnom dôsledku aj štatisticky významný vplyv na pevnosť lepeného spoja. Lepidlo neupravené túto normovanú požiadavku nespĺňalo. Čo sa týka odolnosti voči pôsobeniu zvýšenej teploty, môžeme povedať, že tá nemá zásadný štatistiky významný vplyv na konečnú pevnosť lepeného spoja.

V oblasti hudobných nástrojov sa môže modifikácia glutínového lepidla uplatniť hlavne pri lepení klinov na sláčikové hudobné nástroje, príp. pri spoji korpusu a krku.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita vo Zvolene - Drevárska fakulta - Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
T. G. Masaryka 20
Zvolen
961 02
http://www.sldk.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Bibliografický odkaz

DANIHEL, Miroslav: Vlastnosti glutínových lepidiel používaných pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov [ Diplomová práca ] Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky. Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Mechanic properties of a glued connection using the glues as a traditional adhesive in production of the stringed musical instruments

Miroslav Danihel (Supervisor: Ing. Martin Čulík, PhD.) | added: 11. mája 2006

Abstract of diploma thesis:

This thesis deals with the evaluation of the mechanic properties of a glued connection using the glues as a traditional adhesive in production of the stringed musical instruments. Evaluated will be the affects of increased moisture and temperature on the glued connection. To raise the resistance against these factors the paraformaldehyde was added into the leather adhesive glue solution.

This thesis deals with the evaluation of the mechanic properties of a glued connection using the glues as a traditional adhesive in production of the stringed musical instruments. Evaluated will be the affects of increased moisture and temperature on the glued connection. To raise the resistance against these factors the paraformaldehyde was added into the leather adhesive glue solution.

The standard for these tests in the sphere of the musical instruments were not determined, it was decided to test the strength of the glued connection in a shear under tension load. With experimental measurements it was evaluated that the modificated adhesive had resisted against the increased moisture in such an extent that this adhesive could be categorized as an adhesive of a group D2. This has consequently also a statistical significant on the strength of the glued connection. The original adhesive (without the paraformaldehyde) did not fulfill this norm. As far as the resistance against the oversized temperature is concerned, it can be said that this factor has not been statistically significant on the final strength of the glued connection.

In the sphere of the musical instruments can be the modification of the leather adhesive glue used mainly in gluing of wedge on the stringed instruments or in connection of the body of instrument and the neck.