sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky » Vplyv liehových lakov na pružnostné charakteristiky...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
42 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Vplyv liehových lakov na pružnostné charakteristiky smrekového rezonančného dreva

Rastislav Klačanský (Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.) | pridané: 11. mája 2006

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zamerala na skúmanie vplyvu husliarského liehového laku, spôsobu vytvrdzovania (bez UV žiarenia a s UV žiarením) a vplyvu počtu vrstiev na pružnostné charakteristiky smrekového dreva. Konkrétne sa sledoval vplyv spomínaných faktorov na modul pružnosti v pozdĺžnom smere "Ex", modul pružnosti v priečnom smere "Ey" a akustickú konštantu v smere pozdĺžnom " A".

Namerané hodnoty sa spracovali matematicko-štatistickými metódami a boli vyhodnotené a upravené do prehľadnej grafickej formy. Vyhodnocovanie výsledkov sa vykonalo pomocou analýzy rozptylu a rozdiely medzi nameranými hodnotami sa testovali Duncanovým testom na hladine významnosti l = 0,05.

Experimentálne sa zistilo, že vyššie uvedené faktory môžu mať vplyv na PCH smrekového dreva. Vplyv týchto faktorov bol z hľadiska štatistickej analýzy nevýznamný pri module pružnosti v pozdĺžnom smere ako aj v module pružnosti v priečnom smere. Percentuálne porovnanie poukázalo na fakt, že hodnoty Ey namerané pred PU a po aplikovaní desiatich vrstiev vzrástli o 31,92 %, no štatisticky nie významné. Bolo to spôsobené tým, že namerané hodnoty mali veľký rozptyl. Štatisticky významný bol vplyv vyššie uvedených faktoru na akustickú konštantu A. Zistilo sa že najväčší vplyv má na pružnostné charakteristiky nános, väčší vplyv sa prejavil po aplikovaní piatich vrstiev ako po aplikovaní ďalších piatich vrstiev. Vytvrdzovanie s pomocou UV sa ukázalo ako výhodnejšie, pretože utlmovalo akustickú konštantu menej ako vytvrdzovanie bez pomoci UV. Menšie tlmiace účinky na A sa zistili pri použití Laku 1, Lak 2 utlmoval akustickú konštantu vo väčšej miere.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita vo Zvolene - Drevárska fakulta - Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
T. G. Masaryka 20
Zvolen
961 02
http://www.sldk.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KLAČANSKÝ, Rastislav: Vplyv liehových lakov na pružnostné charakteristiky smrekového rezonančného dreva [ Diplomová práca ] Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky. Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Influence of Spirit Varnishes on Elastic Characteristics of Spruce Wood

Rastislav Klačanský (Supervisor: Ing. Martin Čulík, PhD.) | added: 11. mája 2006

Abstract of diploma thesis:

The paper deals with the influence of two types of violin spirit varnishes, the way of drying (without UV radiation with UV radiation) and the amount of layers on the elastic characteristics of spruce wood.

The paper deals with the influence of two types of violin spirit varnishes, the way of drying (without UV radiation with UV radiation) and the amount of layers on the elastic characteristics of spruce wood. Investigation is oriented on search to influence of the factors on the modulus of elasticity in the longitudinal direction "Ex", modulus of elasticity in cross direction "Ey" and Acoustic constant " A" of wood. The biggest influence on the elastic characteristics after application of five layers was significantly than after application of another five layers. The draying with usage of UV indicated that the acoustic constant A was damped less in compare with the draying without usage of UV. Smaller damping influence on acoustic constant was measured in using of the Varnish 1, the application of Varnish 2 indicated higher damping the acoustic constant values of wood.