sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
27 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ľubomír Hambálek
morpheussa@azet.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2006

Školiteľ:
RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

Kľúčové slová:
dvojhviezda, svetelná krivka, pomer hmotností

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Astronómia

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Spoľahlivosť určenia fotometrického pomeru hmotností tesných dvojhviezd

Ľubomír Hambálek (Školiteľ: RNDr. Theodor Pribulla, CSc.) | pridané: 11. júna 2006

Abstrakt diplomovej práce:

V predkladanej práci boli vygenerované syntetické svetelné krivky kontaktnej dvojhviezdy pre veľké množstvo kombinácií geometrických parametrov a tretieho svetla. Následne boli tieto krivky reprezentované trigonometrickými poynómami 10. stupňa a využité na štúdium jednoznačnosti určenia geometrických elementov. Trigonometrické polynómy 10. stupňa dostatočne reprezentujú svetelné krivky sústav s čiastočnými zákrytmi. Bolo zistené, že jednoznačnosť určenia fotometrického pomeru hmotností silne závisí na amplitúde svetelnej krivky (určenej najmä sklonom a pomerom hmotností), vyplneniu Rocheho lalokov a presnosti fotometrických pozorovaní. Fotometrický pomer hmotností je spoľahlivý pre sústavy vykazujúce úplný zákryt. Pre malé fotometrické amplitúdy svetelnej krivky nespoľahlivosť určenia pomeru hmotností dosahuje až 0,25 aj pri presnosti fotometrických pozorovaní 0,001 mag. Nejednoynačnosť fotometrického pomeru hmotností sa zvyšuje v prípade, že svetelná krivka obsahuje tretie svetlo, pokiaľ jeho veľkosť nie je možné zistiť zo spektroskopických pozorovaní. V tomto prípade nejednoznačnosť poreu hmotností dosahuje až 0,45.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/Lubomir_Hambalek.pdf 2 997 526 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

HAMBÁLEK, Ľubomír: Spoľahlivosť určenia fotometrického pomeru hmotností tesných dvojhviezd [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie. Školiteľ: RNDr. Theodor Pribulla, CSc.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Reliability of determination of the photometric mass ratio of close binary stars

Ľubomír Hambálek (Supervisor: RNDr. Theodor Pribulla, CSc.) | added: 11. júna 2006

Abstract of diploma thesis:

The diploma thesis presents synthetic light curves of contact binaries generated for all feasible combinations of the geometric elements and third light. Trigonometric polynomials of the 10th order fitted to these synthetic light curves were used to study the uniqueness of the geometric elements determination.

The diploma thesis presents synthetic light curves of contact binaries generated for all feasible combinations of the geometric elements and third light. Trigonometric polynomials of the 10th order fitted to these synthetic light curves were used to study the uniqueness of the geometric elements determination. Trigonometric polynomials of the 10th order are sufficient approximation to the light curves of the systems with partial eclipses. The uniqueness of the photometric mass ratio determination was found to strongly depend on the light-curve amplitude, fill-out factor and precision of the photometric observations. Photometric mass ratio is fully reliable for systems with total elicpses. For low amplitudes of the lightcurve, the indeterminacy of the mass ratio is as large as 0.25 even for the photometric precision of 0.001 mag. The uniqueness of the photometric mass ratio further deteriorates if the third light is present but its amplitude cannot be independently assessed from spectroscopy. In such a case the indeterminacy of the mass ratio reaches as much as 0.45.