Meta:

Za prácu už hlasovalo
42 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Jaroslav Šoltýs
jardique@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2006

Školiteľ:
RNDr. Jaroslav Janáček

Kľúčové slová:
Linux, Unix, jadro, operačný systém, dokumentácia

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Linux Kernel 2.6 Documentation

Jaroslav Šoltýs (Školiteľ: RNDr. Jaroslav Janáček) | pridané: 23. júna 2006

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zaoberá vnútorným fungovaním jadra operačného systému Linux verzie

2.6. Snaží sa zdôrazniť rozdiely oproti jadru 2.4 a uviesť do problematiky aj človeka

znalého iba všeobecných princípov operačných systémov.

Popísaný je prehľad subsystémov jadra, hlbšie rozobraté sú dôležité stavebné

kamene jadra ako napr. rôzne zámky, semafory a iné synchronizačné mechanizmy,

vhodné dátové štruktúry, obsluha prerušení, atomické operácie, rozhranie novej ar-

chitektúry ovládačov zariadení a alokácia pamäte.

Veľmi podrobne preskúmaná je aj správa procesov a nový plánovač s dobrou pod-

porou viacprocesorových a NUMA architektúr a preemptívneho prepínania procesov.

Jadro práce uzatvára popis tvorby jadrových modulov aj s ukážkovým modulom.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/2847.pdf 630 590 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŠOLTÝS, Jaroslav: Linux Kernel 2.6 Documentation [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra informatiky. Školiteľ: RNDr. Jaroslav Janáček. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Linux Kernel 2.6 Documentation

Jaroslav Šoltýs (Supervisor: RNDr. Jaroslav Janáček) | added: 23. júna 2006

Abstract of diploma thesis:

This thesis is a study of internal working and interfaces of Linux kernel version 2.6. It emphasizes differences towards kernel 2.4 and it tries to introduce this problems to reader knowledgable only in common principles of operating systems.

This thesis is a study of internal working and interfaces of Linux kernel version 2.6.

It emphasizes differences towards kernel 2.4 and it tries to introduce this problems

to reader knowledgable only in common principles of operating systems.

The thesis starts with briefing of kernel subsystems and continues with deeper

analysis of important issues like various locking, semaphores and other synchroniza-

tion mechanisms, suitable data structures, interrupt handling, atomic operations,

device driver model and memory allocation.

Process management and new scheduler with support for multiprocessing and

NUMA architectures and preemption are explored deeply. The core of the work

is concluded with description of loadable kernel module creation together with an

exemplar module.