sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
53 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Vladimír Ronec
e-mail: vladoronec@centrum.sk
ICQ: 269-928-824

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 2006

Školiteľ:
Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.

Kľúčové slová:
Geografia mesta, Ilava, Geografia, Mesto, Okres, Ilavská kotlina, Považské podolie, Strážovské vrchy, Biele Karpaty, Váh, Geografická poloha, Prírodné pomery, História, Obyvateľstvo, Bývanie, Ekonomická báza, Genius loci

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Geografia mesta Ilava

Vladimír Ronec (Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.) | pridané: 3. augusta 2006

Abstrakt bakalárskej práce:

Bakalárska práca sumarizuje základné geografické poznatky o meste Ilava.

RONEC, Vladimír: Geografia mesta Ilava. [Bakalárska práca] / Vladimír Ronec – Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra humánnej geografie a demogeografie. – Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár (Bc.). – Bratislava: PRIF UK, 2006. 58 s.

Bakalárska práca sumarizuje základné geografické poznatky o meste Ilava. Podáva ucelený pohľad na mesto, ktoré je síce malé veľkosťou, ale veľké históriou a významom. Obsah práce je rozdelený do šiestich častí. Práca obsahuje 16 tabuliek. Prvá časť skúma aspekty geografickej polohy mesta a jej význam. Druhá časť sumarizuje prírodné pomery Ilavy a jej okolia: geológiu a geomorfológiu, hydrológiu, podnebie, pôdu, flóru, faunu. Táto časť sa zaoberá aj ochranou prírody a krajiny. Tretia časť je venovaná pohľadu do histórie. Opisuje vznik a vývoj mesta. Štvrtá časť sumarizuje poznatky o obyvateľstve a bývaní. Predposledná časť venuje pozornosť základným zložkám ekonomickej bázy mesta: poľnohospodárstvu, priemyslu, doprave, službám, oddychu a rekreácii. Šiesta časť vysvetľuje pojem Genius loci vo vzťahu k mestu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
zdroj/ vladimir_ronec.pdf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Iná katedra

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

RONEC, Vladimír: Geografia mesta Ilava [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.. Rok obhajoby: 2006

Bachelor Thesis:

Geography of the Ilava town

Vladimír Ronec (Supervisor: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.) | added: 3. augusta 2006

Abstract of bachelor thesis:

The bachelor thesis summarises basic geographical knowledge about the Ilava town.

RONEC, Vladimír: Geography of the Ilava town. [Bachelor thesis] / Vladimír Ronec – Comenius University in Bratislava. Faculty of Natural Sciences. Department of Human Geography and Demogeography. – Educator: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc. – Level of Professional Qualification: Bachelor (B.Sc.). – Bratislava: PRIF UK, 2006. 58 p.

The bachelor thesis summarises basic geographical knowledge about the Ilava town. It presents an integrated view to the town, which in spite of being small in size, is big by its history and significance. Content of the thesis is divided into six parts. It contents 16 charts. The first part studies aspects of geographic position of the town and its meaning. The second part summarises natural terms of Ilava town and its surroundings: geology and geomorphology, hydrology, climate, ground, flora and fauna. This part is also concerned with nature and landscape conservation. The theird part is devoted to the history view. It describes creation and development of the town. The fourth part summarises knowledge about people and living. The last but one part pays attention to basic factors of economic base of the town: agriculture, industry, transport, services and relaxation. The sixth part explains the Genius loci term concerning the town.