sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky » Virtuálna univerzita - výučbové texty pre predmet Neurónové...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
40 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Virtuálna univerzita - výučbové texty pre predmet Neurónové siete

Mgr. Martin Šechný (Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.) | pridané: 1. apríla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť hypertextový učebný text pre predmet neurónové siete, ktorý by sa dal použiť pre internetovú formu dištančného vzdelávania na našej škole. Text práce obsahuje didaktickú analýzu problému.

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť hypertextový učebný text pre predmet Neurónové siete, ktorý by sa dal použiť pre internetovú formu dištančného vzdelávania na našej škole. Text práce obsahuje didaktickú analýzu problému.

Výsledok mojej diplomovej práce má byť súčasťou pripravovanej Virtuálnej univerzity na našej fakulte. Bude to internetová forma dištančného vzdelávania v bakalárskom stupni vysokej školy. Cieľom diplomovej práce je vytvoriť dobrý učebný text pre predmet Neurónové siete spolu s didaktickou analýzou.

Text diplomovej práce popisuje cieľovú skupinu, výchovno-vzdelávací cieľ, náročnosť, hodnotenie, metódy, prostriedky, štruktúru predmetu, ďalej softvérový návrh (tvorbu súborov) a didaktickú analýzu zostaveného textu, príkladov, úloh. Pridané sú ešte skúsenosti s existujúcimi systémami dištančného vzdelávania a skúsenosti z praxe.

Pri tvorbe textov predmetu vychádzam z prednášok a seminárov k predmetom Neurónové siete a Výpočtové učenie, vyučovaných na našej fakulte v dennej forme štúdia. Využívam rôzne zdroje - literatúru, internet, softvérové programy na simulácie. Text obohacujem vlastnou predstavou, komentárom, obrázkami.

Na neurónovú sieť možno pozerať ako na výpočtový model, kde sa používajú zaujímavé programovacie algoritmy, metódy, štýly. Neurónovú sieť možno použiť ako optimalizačnú metódu. Podrobne sa popisuje samostatný neurón, princíp činnosti neurónovej siete, ako aj vybrané typy sietí, okrajovo aj genetické a evolučné algoritmy. Študentovi sa priblížia princípy fungovania nervovej sústavy živých biologických organizmov, podstata umelej inteligencie. Nezabúdam ani na filozofický a etický rozmer návrhu inteligentných systémov.

Produktom diplomovej práce je celok HTML (XML) súborov - výučbových textov predmetu Neurónové siete. Dôležitý je štruktúrovaný návrh, aby bolo možné pripojiť môj modul do pripravovaného systému Virtuálnej univerzity a integrovať tak rôzne predmety v elektronickej podobe do uceleného štúdia. Konkrétne sa to týka týchto častí:

- informácie o predmete (názov, krátky obsah, ciele, počet hodín, potrebný čas, ukážková lekcia, podmienky štúdia)

- informácie o obsluhe modulu (pre študenta, pre učiteľa, pre administrátora)

- podrobný obsah a rozdelenie do lekcií

- jednotlivé lekcie (vrátane úvodnej a sumarizačnej)

- riešené príklady

- neriešené úlohy

- autotest (kvíz)

- testy zostavené z úloh

- zbierka príkladov a zbierka úloh

- register kľúčových slov

Prostredie modulu má dôsledne navrhnutú a modifikovateľnú grafickú úpravu, ovládacie prvky. Učebný text je bohatý hypertext - použité sú formáty súborov TXT, HTML (XML), GIF, JPEG, PNG, Java script, v budúcnosti aj PHP. Hypertext obsahuje veľké množstvo odkazov.

Celý projekt je aj na adrese v aktualizovanej verzii.

Dostupnosť diplomovej práce

* Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:

http://www.shenk.sk/skola/diplom/index.html

* Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

* Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Ústav informatiky

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica

Garbiarska 14

Košice

042 07

http://library.upjs.sk/

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.shenk.sk/ skola/ diplom/ index.html

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Ústav informatiky

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŠECHNÝ, Martin: Virtuálna univerzita - výučbové texty pre predmet Neurónové siete [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky. Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.. Rok obhajoby: 2004

Diploma Thesis:

Virtual University - an educational text for school subject Neural networks

Mgr. Martin Šechný (Supervisor: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.) | added: 1. apríla 2007

Abstract of diploma thesis:

An aim of my Diploma work is to create good teaching (educational) text for school subject Neural networks with didactic analysis.

A product of my Diploma work has to be a part of future Virtual University at our university (our faculty). The Virtual University will be an internet form of a distant education - undergraduate study at a bachelor stage. An aim of my Diploma work is to create good teaching (educational) text for school subject Neural networks with didactic analysis.

The text of my Diploma work describes a target group of people, an educational aim, a difficulty, a rating (grading), methods, means, a subject structure, a software development (creating of files) and a didactic analysis of created text, examles, tasks. An experience with some existing systems of distant education and some my practise are added.

I based my work (the subject text) on lectures and seminars of subjects Neural networks and Computational learning, educated at our faculty in a daily form of undergraduate study. I exploit various sources - a literature, an internet, a software for simulations. The text is enriched of my own conception, commentary, pictures.

The neural network can be imagined as a computational model, in which interesting programming algorithms, methods, styles are used. The neural network can be used as an optimizational method. It is discused an only neuron, a principle of an operation of the neural network as well as picked network types and partly also genetic, evolution algorithms. The student is familiarized with principles of an operation of live biological neural networks, a basis of artificial intelligence. I do not forget to include philosophic and ethical view on a development of artificial systems.

A product of my Diploma work is a set of HTML (XML) files - an educational text for subject Neural networks. A structured design and development is very important because of joining my module (subject) in the future Virtual University system and integrating numerous modules (subjects) of an electronic form into a compact study. This concerns folowing items:

- an information about the subject (title, short summary, aims, number of lessons, necessary time, a sample demo lesson, study conditions)

- an information about module operation (for student, for teacher, for administrator)

- a detailed summary and splitting the subject into lessons

- lessons (including introductory and summarization lessons)

- solved examples

- unsolved tasks

- an autotest (quiz)

- tests composed of tasks

- a collection of examples and a collection of tasks

- a register (index) of key words

An environment of the module has a consistent and modifyable graphic design, control elements. The educational text is rich hypertext - used are file formats as TXT, HTML (XML), GIF, JPEG, PNG, Java script and also PHP will be used in the future. The hypertext contains a number of links.

The whole project is at in actualized version.