Meta:

Za prácu už hlasovalo
61 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Väzba epigeickej mezo- a makrofauny na vybrané pseudokrasové jaskyne v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina)

Jozef Gaál (Školiteľ: doc. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.,) | pridané: 18. apríla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

V práci sú prezentované výsledky výskumu štruktúry a dynamiky epigeickej mezo- a makrofauny vybraných pseudokrasových jaskýň Cerovej vrchoviny, v ktorom bola osobitná pozornosť venovaná koscom (Opiliones) a mnohonôžkam (Diplopoda). Výskum bol realizovaný v troch vybraných jaskyniach (Nyáryho jaskyňa, Šurický úkryt, Črepová jaskyňa) NPR Pohanský hrad metódou zemných pascí, a to v rokoch 2004 a 2005. Počas výskumu bolo získaných spolu 2 849 jedincov mezo- a makroepigeónu z 20 živočíšnych radov. Z koscov tu bol zistený výskyt 3 druhov a z mnohonôžok 1 druh a 4 rody. V skúmaných jaskyniach dominovali zástupcovia radov Collembola, Coleoptera a Acarina. Štruktúra epigeónu v jednotlivých jaskyniach bola ovplyvnená charakterom jaskyne, ale aj vzdialenosťou od jej vchodu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.ekologicky.sk/ data/ vazba_epigeickej_mezo-_a_markofauny.pdf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita vo Zvolene - Fakulta ekológie a enviromentalistiky - Katedra biológie a všeobecnej ekológie

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
T. G. Masaryka 20
Zvolen
961 02
http://www.sldk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

GAÁL, Jozef: Väzba epigeickej mezo- a makrofauny na vybrané pseudokrasové jaskyne v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina) [ Diplomová práca ] Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, Katedra biológie a všeobecnej ekológie. Školiteľ: doc. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.,. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Relation of meso- and macro soil fauna to chosen pseudokarst caves in NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina Upland)

Jozef Gaál (Supervisor: doc. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.,) | added: 18. apríla 2007

Abstract of diploma thesis:

In this work are presented results of research of meso- and macro soil fauna structure and dynamics in chosen pseudokarst caves in Cerová vrchovina Upland, in which was particular attention focused to harvestmen (Opiliones) and diplopods (Diplopoda).

In this work are presented results of research of meso- and macro soil fauna structure and dynamics in chosen pseudokarst caves in Cerová vrchovina Upland, in which was particular attention focused to harvestmen (Opiliones) and diplopods (Diplopoda). The research was realised in 3 caves (Nyáryho cave, Šurický úkryt cave, Črepová cave) in National Nature

Reserve NPR Pohanský hrad by pitfall trapping method in years 2004 and 2005. During the observation period were collected 2 849 specimens from meso- and macro soil fauna from 20 orders. From harvestmen were discovered presence of 3 species, from diplopods 1 species and 4 genus. In observed caves dominated orders Collembola, Coleoptera and Acarina. The species diversity in caves was influenced by character of cave and also by distance from its entrance.