sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Reakční kinetika světlem iniciované radikálové polymerace...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
42 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ing. Ján Mihalík
Brestovská 62, Humenné, 06601
Hyspan@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc

Kľúčové slová:
holografia, fotochémia, fotopolyméry, akrylamid, infračervená spektrometria

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Fyzikálna chémia

Škola:
Univerzita mimo Slovenska

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Reakční kinetika světlem iniciované radikálové polymerace pro fotopolymerní záznamové materiály

Ing. Ján Mihalík (Školiteľ: Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc) | pridané: 14. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Priebeh fotopolymérnych reakcii sledovaný IČ spektrometriou, EPR a VIS spektrometriou. Študovaný materiál je v podobe tenkej fólie a slúži pre potreby optickej holografie.

V práci sa zaoberám chemickými zmenami súvisiacimi so vznikom optického záznamu vo fotopolymérnom materiály študovanom pre prípravu difraktívnych štruktúr. Proces je založený na senzibilačne-iniciačnom systéme erytrozínu a triethylenamínu a komonoméroch: akrylamide a kyseline akrylovej. Pomocou infračervenej spektrometrie, elektrónovej paramagnetickej rezonancie a absorpcie svetelného žiarenia sledujem priebeh jednotlivých polymérnych dejov počas expozície a po jej skončení v reálnom čase. Vý-sledkom práce je stanovenie rýchlosti polymerizácie a celkového kvantového výťažku, konverzie monoméru a senzibilizátora a nájdenie súvisloti medzi ich hodnotami.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/mihalik_jan.pdf 1 138 965 B.

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Ing. Ján Mihalík.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MIHALÍK, Ján: Reakční kinetika světlem iniciované radikálové polymerace pro fotopolymerní záznamové materiály [ Diplomová práca ] Univerzita mimo Slovenska. Školiteľ: Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Kinetics of photopolymeral reaction in the holographic recording material

Ing. Ján Mihalík (Supervisor: Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc) | added: 14. mája 2007

Abstract of diploma thesis:

In this thesis, I describe a chemical reactions proceeding during the exposition by light in photopolymer recording material. Of the chemical view, the first step is proceeded in senzibilation-initiation system, where erytrosine and triethanolamine take part in it. The head process is the copolymerisation of acrylamide and acrylic acid.

In this thesis, I describe a chemical reactions proceeding during the exposition by light in photopolymer recording material. Of the chemical view, the first step is proceeded in senzibilation-initiation system, where erytrosine and triethanolamine take part in it. The head process is the copolymerisation of acrylamide and acrylic acid. In this work, the pho-topolymerization process is studied by several methods: EPR, IR spectrometry, measure-ment the light absorption. Thanks to this methods, I achieve a real-time monitoring of the processes in the material, so I could sort the events into posteffect and effect during the exposition and measure the conversion of monomers and sensitizer, the rapid of polymeri-sation.