sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Fakulta verejnej správy » Iná katedra » Výučba programovania dynamických webových stránok s...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
51 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Výučba programovania dynamických webových stránok s využitím PHP a MySQL

Lucia Lišivková (Školiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.) | pridané: 24. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

LIŠIVKOVÁ, Lucia: Výučba programovania dynamických webových stránok s využitím PHP a MySQL. [Diplomová práca] / Lucia Lišivková. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prírodovedecká fakulta; Ústav informatiky. – Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Košice: PF UPJŠ, 2007.

LIŠIVKOVÁ, Lucia: Výučba programovania dynamických webových stránok s využitím PHP a MySQL. [Diplomová práca] / Lucia Lišivková. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prírodovedecká fakulta; Ústav informatiky.

– Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Košice: PF UPJŠ, 2007.

Cieľom diplomovej práce bolo preskúmať problematiku výučby programovania dynamických webových stránok s využitím PHP a MySQL, vymedziť základné učivo a vytvoriť okomentovanú zbierku riešených úloh a projektov. Ďalším cieľom práce bolo vytvoriť prípravy a zrealizovať pedagogický experiment, v ktorom sa overila časť tejto diplomovej práce. Na preskúmanie výučby danej problematiky bola použitá experimentálna metóda. Na preskúmanie problematiky bola použitá dotazníková metóda.

Výsledkom dotazníkového prieskumu bolo zistené, že táto problematika sa bežne na stredných školách nevyučuje. Pedagogický experiment spojený s dotazníkovým prieskumom o realizácií experimentu ukázal, že táto problematika je zaujímavá pre študentov a majú záujem sa naďalej vzdelávať v tvorbe webových aplikácií.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/lisivkova_lucia.zip 953 860 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
s.ics.upjs.sk/ ~lisivkova/ diplomovka

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta verejnej správy - Iná katedra

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Lucia Lišivková.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

LIŠIVKOVÁ, Lucia: Výučba programovania dynamických webových stránok s využitím PHP a MySQL [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Iná katedra. Školiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Teaching programming of dynamic web pages with use of PHP and MySQL

Lucia Lišivková (Supervisor: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.) | added: 24. mája 2007

Abstract of diploma thesis:

LIŠIVKOVÁ, Lucia: Teaching programming of dynamic web pages with use of PHP and MySQL. [Master thesis] / Lucia Lišivková. – Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Faculty of Science; Institute of Computer Science - Leader of master thesis: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Košice: PF UPJŠ, 2007.

LIŠIVKOVÁ, Lucia: Teaching programming of dynamic web pages with use of

PHP and MySQL. [Master thesis] / Lucia Lišivková. – Pavol Jozef Šafárik

University in Košice. Faculty of Science; Institute of Computer Science -

Leader of master thesis: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Košice: PF UPJŠ, 2007.

The aim of this master thesis was to analyze of teaching programming of

dynamic web pages with use of PHP and MySQL, to scope the basic theory and

to create a commented collection of solved exercises and projects. The next aim

was to prepare and to realize the pedagogical experiment, in which a part of this

thesis was verified. There was used questionnaire method for analyzing of

teaching of the topic. The result of the questionnaire showed us that this topic

problematic isn’t taught on our high schools. The pedagogical experiment was

joined together with questionnaire about realization of the experiment showed

us that this topic problematic is very interesting for students and they have

further interest in learning of programming web applications.

Keywords: