diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Iná katedra » Systematika herných činností v basketbale - elektronická...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
54 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Systematika herných činností v basketbale - elektronická metodická príručka

Radoslav Gazdarica (Školiteľ: PaedDr. Pavol Horička) | pridané: 24. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

GAZDARICA, Radoslav: Herné činnosti v basketbale – metodická príručka + elektronická metodická príručka na CD. [Diplomová práca] / Radoslav Gazdarica. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied; Katedra telesnej výchovy a športu – Školiteľ: PaedDr. Pavol Horička. Stupeň kvalifikácie: Magister – Nitra: KTVaŠ PF UKF, 2007. 129 s.

Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť metodickú príručku so štruktúrou obranných a útočných herných činností jednotlivca v basketbale, herných kombinácií a herných systémov. Výber práce bol ovplyvnený rôznymi činiteľmi. Predovšetkým to bol kladný vzťah k samotnému basketbalu a potreba vytvorenia metodickej príručky ako v papierovej, tak i elektronickej forme pre učiteľov a trénerov basketbalu. Prácu sme rozdelili do X kapitol. Obsahuje 116 schém a 14 fotografií. Podali sme tu prehľad o jednotlivých herných činnostiach, herných kombináciách a herných systémoch v basketbale. Práca bola zhotovená na základe metódy projektovej. Veríme, že výsledok našej práce napomôže učiteľom a trénerom basketbalu v ich práci.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
basketbal.tym.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied - Iná katedra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Radoslav Gazdarica.

Bibliografický odkaz

GAZDARICA, Radoslav: Systematika herných činností v basketbale - elektronická metodická príručka [ Diplomová práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Iná katedra. Školiteľ: PaedDr. Pavol Horička. Rok obhajoby: 2007