sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra » Vysokobylinné spoločenstvá (trieda Mulgedio-Aconitetea) v...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
43 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Ivana Šibíková
Botanický ústav SAV
Dúbravská cesta 14
84523 Bratislava

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 2006

Školiteľ:
RNDr. Ivan Jarolímek CSc.

Kľúčové slová:
fytocenológia, klasifikácia, Krivánska Malá Fatra, NPR Chleb, ordinácia, subalpínsky stupeň, vysokobylinné spoločenstvá.

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vysokobylinné spoločenstvá (trieda Mulgedio-Aconitetea) v subalpínskom stupni Krivánskej Malej Fatry

Mgr. Ivana Šibíková (Školiteľ: RNDr. Ivan Jarolímek CSc.) | pridané: 24. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zaoberá výskumom vysokobylinných a vysokosteblových spoločenstiev triedy Mulgedio-Aconitetea v Krivánskej Malej Fatre a inventarizačným prieskumu taxónov vyšších rastlín v NPR Chleb

Práca sa zaoberá výskumom vysokobylinných a vysokosteblových spoločenstiev triedy Mulgedio-Aconitetea v Krivánskej Malej Fatre. Študovaných bolo 10 asociácií: Aconitetum firmi, Digitali ambiguae-Calamagrostietum arundinaceae, Helianthemo grandiflorae-Calamagrostietum arundinaceae, Potentillo aurei-Calamagrostietum arundinaceae, Allio victorialis-Calamagrostietum villosae, Festucetum carpaticae, Adenostylo alliariae-Athyrietum alpestris, Aconito firmi-Adenostyletum alliariae, Geranio robertiani-Delphinietum elati a Aconito firmi-Rumicetum alpini. Súbor 209-ich fytocenologických zápisov sme spracovali numerickými klasifikačnými a ordinačnými metódami. Hlavné ekologické gradienty sme interpretovali pomocou Ellenbergových indikačných hodnôt a Shannon-Weinerovho indexu diverzity. Na otestovanie vzťahov druhového zloženia a premenných prostredia bola použitá priama unimodálna gradientová analýza.

Zároveň predkladáme výsledky inventarizačného prieskumu taxónov vyšších rastlín v NPR Chleb. Zaznamenaných bolo spolu 428 taxónov vyšších rastlín.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
ibot.sav.sk/ Ivka/ edu.htm

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Iná katedra

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŠIBÍKOVÁ, Ivana: Vysokobylinné spoločenstvá (trieda Mulgedio-Aconitetea) v subalpínskom stupni Krivánskej Malej Fatry [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Iná katedra. Školiteľ: RNDr. Ivan Jarolímek CSc.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

The Tall Herb Plant Communities (Class Mulgedio-Acobnitetea) in Subalpine Belt of the Krivánska Malá Fatra Mts.

Mgr. Ivana Šibíková (Supervisor: RNDr. Ivan Jarolímek CSc.) | added: 24. mája 2007

Abstract of diploma thesis:

Tall-herb and tall-forb plant communities within the class Mulgedio-Aconitetea in the subalpine belt of the Krivánska Malá Fatra Mts were studied. Also the results of floristic research in the Chleb National Nature Reserve are presented.

Tall-herb and tall-forb plant communities within the class Mulgedio-Aconitetea in the subalpine belt of the Krivánska Malá Fatra Mts were studied. Ten associations were distinguished and characterised: Aconitetum firmi, Digitali ambiguae-Calamagrostietum arundinaceae, Helianthemo grandiflorae-Calamagrostietum arundinaceae, Potentillo aurei-Calamagrostietum arundinaceae, Allio victorialis-Calamagrostietum villosae, Festucetum carpaticae, Adenostylo alliariae-Athyrietum alpestris, Aconito firmi-Adenostyletum alliariae, Geranio robertiani-Delphinietum elati a Aconito firmi-Rumicetum alpini. The data set of 209 relevés was sampled and analysed using numerical classification and ordination. Major ecological gradients were interpreted using Ellenberg’s indicator values and Shannon-Weiner diversity index. Relationships between the floristic composition of the communities and environmental variables were analysed by canonical correspondence analysis.

Also the results of floristic research in the Chleb National Nature Reserve are presented. The list of 428 vascular plant taxa is handed in.