diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie » Analýza rôznych spôsobov deflavinizácie glukózaoxidázy z...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
47 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Analýza rôznych spôsobov deflavinizácie glukózaoxidázy z Aspergillus niger

Lenka Bryndzová (Školiteľ: doc.RNDr.Erik Sedlák, PhD) | pridané: 26. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

V tejto práci boli analyzované štyri deflavinizačné metódy s rozdielnym rozsahom chemických modifikácii. Efektívnosť a reprodukovateľnosť jednotlivých deflavinizačných postupov bola porovnaná na glukózaoxidáze z Aspergillus niger. Išlo konkrétne o metódy využívajúce chlorid vápenatý, síran amónny, bromid draselný a tiokyanatan draselný ako deflavinizačné činidlá. Apoformy glukózaoxidázy boli analyzované rozličnými metódami: (i) fluorescenčné merania (viazanie ANS, zhášanie tryptofánovej fluorescencie), (ii) merania teplotnej denaturácie pomocou kruhového dichroizmu a (iii) kalorimetrické merania. Na základe informácií z týchto meraní bolo možné porovnať štruktúru a stabilitu apoforiem a takto porovnať „kvalitu“ jednotlivých deflavinizačných metód.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Lenka Bryndzová.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BRYNDZOVÁ, Lenka: Analýza rôznych spôsobov deflavinizácie glukózaoxidázy z Aspergillus niger [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: doc.RNDr.Erik Sedlák, PhD. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Analysis of different deflavination techniques for Glucose oxidase from Aspergillus niger

Lenka Bryndzová (Supervisor: doc.RNDr.Erik Sedlák, PhD) | added: 26. mája 2007

Abstract of diploma thesis:

In this work, four deflavinations techniques with different area of chemical modifications have been analyzed. Efficiency and reproducibility of investigated techniques have been compared on Glucose oxidase from Aspergillus niger. Several methods were used, which utilized calcium chloride, ammonium sulfate, potassic bromide and potassic thiocyanate as an deflavinations reagent.

In this work, four deflavinations techniques with different area of chemical modifications have been analyzed. Efficiency and reproducibility of investigated techniques have been compared on Glucose oxidase from Aspergillus niger. Several methods were used, which utilized calcium chloride, ammonium sulfate, potassic bromide and potassic thiocyanate as an deflavinations reagent. The apoforms of glucose oxidase were analyzed by different measurements: (i) fluorescence measurements (binding of ANS, quenching of tryptophan fluorescence), (ii) measurements of thermal transition by CD, and (iii) calorimetric measurements. Obtained findings enabled us to compare the structure and stability of all different apoforms and thus compare “quality” of the used defalvination methods.