diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS » Algoritmy výpočtu najkratších ciest v koľajovej doprave

Meta:

Za prácu už hlasovalo
52 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Peter Jankovič
jankovic@post.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2006

Školiteľ:
Doc. Mgr. Valent Klima, CSc

Kľúčové slová:
koľajová doprava, algoritmus, modelovanie, simulácia

Vedný odbor:
INÝ VEDNÝ ODBOR

Škola:
Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Algoritmy výpočtu najkratších ciest v koľajovej doprave

Peter Jankovič (Školiteľ: Doc. Mgr. Valent Klima, CSc) | pridané: 28. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Predkladaná práca sa zaoberá metódami výpočtu najkratšej jazdnej cesty pre vlak. Spôsob modelovania koľajiska je hranovo ohodnoteným neorientovaným grafom, ktorého hrany predstavujú koľaje a vrcholy spojenia medzi koľajami. Algoritmus pre výpočet najkratšej jazdnej cesty na tomto grafe vychádza z Dijkstrovho algoritmu, ale v pôvodnom Dijkstrojovom algoritme bolo nutné urobiť niekoľko podstatných úprav. V tomto prípade je najkratšia jazdná cesta predstavovaná najkratším prípustným sledom medzi dvoma hranami grafu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3051.pdf 30 479 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Fakulta riadenia a informatiky - Katedra dopravných sietí KDS

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JANKOVIČ, Peter: Algoritmy výpočtu najkratších ciest v koľajovej doprave [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra dopravných sietí KDS. Školiteľ: Doc. Mgr. Valent Klima, CSc. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Algorithms for computation of shortest path on railway infrastructure

Peter Jankovič (Supervisor: Doc. Mgr. Valent Klima, CSc) | added: 28. mája 2007

Abstract of diploma thesis:

There is studied the calculation of the shortest train route. The way of trackage modeling uses non-oriented, edge-weighted graph. The edges of graph match the tracks and the vertices represent the connections between them. The algorithm for the shortest route calculation on this graph is originated from Dijkstra’s algorithm, which had to be essentially modified.

There is studied the calculation of the shortest train route. The way of trackage modeling uses non-oriented, edge-weighted graph. The edges of graph match the tracks and the vertices represent the connections between them. The algorithm for the shortest route calculation on this graph is originated from Dijkstra’s algorithm, which had to be essentially modified. The shortest route, in this case, is represented by the shortest admissible walk between two graph edges.