diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie » Sloboda prejavu v európskom a americkom práve

Sloboda prejavu v európskom a americkom práve

Michal Drotován (Školiteľ: JUDr. Dušan Pálka) | pridané: 31. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá vybranými problémami v otázke slobody prejavu v európskom a americkom práve. Práca je rozdelená na sedem častí vrátane úvodu a záveru. Jadro práce tvorí päť kapitol. Prvá kapitola približuje základné aspekty slobody prejavu ako vo filozofickej tak aj v právnej rovine. Druhá kapitola analyzuje judikatúru a legislatívu v Európe a USA v otázke obmedzenia slobody prejavu v záujme ochrany práv a slobôd iných. Podkapitoly sa zaoberajú hanobením, osvienčimskou lžou a poškodzovaním dobrého mena. Tretia kapitola hovorí o konflikte medzi slobodou slova a otázkou verejného poriadku a bezpečnosti štátu. Štvrtá kapitola sa zaoberá judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu USA v otázke ochrany mravnosti. V každej z uvedených kapitol je zahrnutá aj podkapitola analyzujúca právny stav v Slovenskej republike. Komparácia európskeho a amerického práva je náplňou kapitoly číslo päť, ktorá je aj zhrnutím zistení popísaných v predošlých kapitolách. Poslednou časťou je záver a zhrnutie diplomovej práce. Prácu dopĺňa zoznam použitej literatúry. Základná metodika použitá v diplomovej práci je komparácia a analýza.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3066.pdf 645 239 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Trnavská univerzita - Filozofická fakulta - Katedra politológie

Trnavská univerzita, Univerzitná knižnica
Hornopotočná 23
Trnava
918 43
http://www.truni.sk/php/show3.php?id=212&fak=0&pmenu=37

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Michal Drotován.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

DROTOVÁN, Michal: Sloboda prejavu v európskom a americkom práve [ Diplomová práca ] Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra politológie. Školiteľ: JUDr. Dušan Pálka. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Freedom of Speech in European and American Law

Michal Drotován (Supervisor: JUDr. Dušan Pálka) | added: 31. mája 2007

Abstract of diploma thesis: