Meta:

Za prácu už hlasovalo
53 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

mlieková úžitkovosť vo vťahu vybraným reprodukčným ukazovateľom HD na PD Zavar

Ing. Ľubomír Drinka (Školiteľ: Ing. Ján Zimmerman) | pridané: 5. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Abstrakt

Porovnáva sa vplyv mliekovej úžitkovosti na úroveň ukazovateľov plodnosti. Súbor zahŕňal 377 dojníc holsteinského plemena s 377 laktáciami s priemernou úžitkovosťou 10148 ± 1746 kg mlieka rozdelených do štyroch skupín (≤ 8 000, 8 000 - 10 000, 10 000 - 12 000, ≥ 12 000). Z výsledkov vyplýva zhoršovanie ukazovateľov plodnosti medziobdobia, inseminačného indexu, servis periódy, teľnosti po prvej inseminácii so zvyšujúcou sa mliekovou úžitkovosťou. Zhoršovanie inseminačného intervalu sa potvrdilo iba v 2. skupine. Priemerné hodnoty medziobdobia sú 428 dní, inseminačného intervalu 114 dní, servis periódy 157 dní, inseminačného indexu 2,11.

dojnice, mlieková úžitkovosť, plodnosť, kravy

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3076.doc 3 611 136 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - Katedra špeciálnej zootechniky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Ing. Ľubomír Drinka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

DRINKA, Ľubomír: mlieková úžitkovosť vo vťahu vybraným reprodukčným ukazovateľom HD na PD Zavar [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra špeciálnej zootechniky. Školiteľ: Ing. Ján Zimmerman. Rok obhajoby: 2005

Diploma Thesis:

Dairy production in re with selected reproduction indexes dairy cattle on farm PD Zavar

Ing. Ľubomír Drinka (Supervisor: Ing. Ján Zimmerman) | added: 5. júna 2007

Abstract of diploma thesis:

Thre are compare milk production on reprodroduction indexes.

Thre are compare milk production on reprodroduction indexes. That file icluded 377 holstein dairy cow with 377 lactation with average production 10148 ± 1746 kg parsed in four group (≤ 8 000, 8 000 - 10 000, 10 000 - 12 000, ≥ 12 000) the result is reprodroduction indexes calving interval, insemination index, service perioda, fertility after first impregnation, goes down with increasing dairy production. That fail is in early impregnation. I recomended make pregnacy in 3. - 4. ovulation (Insemination interval 70 - 85 days. Average points are calving interval 428 days,service period 157 dní, insemination index 2,11,