sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
64 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Eva Podhrázská
Podhrazska@centrum.sk

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2007

Školiteľ:
PhDr. Jana Mitaľová

Kľúčové slová:
Financovanie regionálneho školstva

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Fakulta verejnej správy » Katedra ekonomických vied

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Financovanie regionálneho školstva

Eva Podhrázská (Školiteľ: PhDr. Jana Mitaľová) | pridané: 5. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá problematikou financovania regionálneho školstva v podmienkach slovenského školského systému. Práca analyzuje súčasnú situáciu vo financovaní vybraných druhoch regionálnych škôl (MŠ,ZŠ,SŠ), sprehľadňuje finančné toky smerujúce k jednotlivým školám a prostredníctvom 34. schém ich aj graficky znározňuje.

Záver práce je venovaný najdôležitejším zisteniam a odporúčaniam na zlepšenie súčasného stavu vo financovaní regionálnych škôl.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3077.doc 944 128 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta verejnej správy - Katedra ekonomických vied

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

PODHRÁZSKÁ, Eva: Financovanie regionálneho školstva [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra ekonomických vied. Školiteľ: PhDr. Jana Mitaľová. Rok obhajoby: 2007