sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
123 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Syntéza epidihydropinidínu

Bc. František Mathia (Školiteľ: Ing. Peter Szolcsányi, PhD.) | pridané: 5. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Organická chemia - totálna syntéza

V predkladanej diplomovej práci je podrobne rozpracovaná rešerž doposiaľ známych metód prípravy epi-DHP, ich kritické zhodnotenie, návrh novej syntetickej cesty použitím Pd(II)-katalyzovanej chlóraminocyklizácie a retrosynteticka analýza. V experimentálnej časti sú detailne rozpísané jednotlivé syntetické kroky s obrazovou prílohou NMR spektier. V diskusii je kriticky zhodnotený kazdý krok a jeho výhody či nevýhody.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3079.pdf 1 960 227 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37
http://schk.chtf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MATHIA, František: Syntéza epidihydropinidínu [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie. Školiteľ: Ing. Peter Szolcsányi, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Synthesis of Epidihydropinidine

Bc. František Mathia (Supervisor: Ing. Peter Szolcsányi, PhD.) | added: 5. júna 2007

Abstract of diploma thesis:

Organic chemistry - total synthesis