Meta:

Za prácu už hlasovalo
36 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Interaktívne prostredie na prácu s grafmi

Peter Pavlík (Školiteľ: PaedDr. Daniela Lehotská) | pridané: 7. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Predkladaná práca je návrhom a realizáciou interaktívneho prostredia na výučbu grafov. Jej cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré by študentom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky uľahčilo pochopiť princípy práce algoritmov na grafoch.

Návrh prostredia je vypracovaný tak, aby ho mohli využiť aj vývojári iných prostredí na prácu s grafmi. Kladie dôraz hlavne na vhodnú interaktivitu a vizualizáciu grafu i algoritmu. Počas teoretickej práce sa ako veľmi vhodná ukázala možnosť tvorby vlastných algoritmov. Realizované prostredie túto možnosť využíva.

Samotné prostredie je realizované pre potreby Katedry základov a vyučovania informatiky, je ho však s úpravami možné použiť aj iným spôsobom. Keďže spolu s prostredím práca obsahuje aj zdrojové kódy v jazyku Object Pascal, jeho úprava je jednoduchá.

Vytvorené prostredie predstavuje efektívny nástroj pre výučbu grafov a algoritmov na grafoch, vďaka ktorému im študenti jednoduchšie a rýchlejšie porozumejú.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3085.pdf 725 827 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra základov a vyučovania informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PAVLÍK, Peter: Interaktívne prostredie na prácu s grafmi [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra základov a vyučovania informatiky. Školiteľ: PaedDr. Daniela Lehotská. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Interactive environment for graphs algorithms

Peter Pavlík (Supervisor: PaedDr. Daniela Lehotská) | added: 7. júna 2007

Abstract of diploma thesis: