sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochemie » Štúdium integrity DNA po technologickom opracovaní potravín

Meta:

Za prácu už hlasovalo
41 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Lenka Vranková
vrankalenka@pobox.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
RNDr. Peter Siekel, CSc.

Kľúčové slová:
GMO, Degradácia DNA, Spracovanie potravín, Real-Time PCR

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Molekulárna biológia

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochemie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Štúdium integrity DNA po technologickom opracovaní potravín

Mgr. Lenka Vranková (Školiteľ: RNDr. Peter Siekel, CSc.) | pridané: 12. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Sledovanie degradácie DNA v procese výroby potravín so zreteľom na možný horizontálny transfer génov pri produkcii transgénnych potravín je výsostne aktuálnou problematikou. Prostredníctvom identifikácie nukleových kyselín, použitím rozličných typov PCR techník je možné odlíšiť transgénny materiál od natívneho a následne kvantifikovať obsah GMO v potravinách a krmivách, čo je povinnosťou každého členského štátu Európskej únie. Cieľom predloženej práce je skúmanie vplyvu technologických úprav potravinárskych matríc na degradáciu DNA a štúdium vplyvu degradácie DNA na kvantifikáciu GMO využitím PCR.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3098.pdf 2 576 197 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochemie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

VRANKOVÁ, Lenka: Štúdium integrity DNA po technologickom opracovaní potravín [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochemie. Školiteľ: RNDr. Peter Siekel, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Influence of food processing on DNA integrity using PCR

Mgr. Lenka Vranková (Supervisor: RNDr. Peter Siekel, CSc.) | added: 12. júna 2007

Abstract of diploma thesis:

Observation of DNA degradation in food processing considering potential of horizontal gene transfer is a current issue. Using various types of PCR techniques (Real-Time, Multiplex PCR) for identification of nucleic acids enables to distinguish between transgenic and native material and further GMO quantification, that is obligatory for all EU member states.

Observation of DNA degradation in food processing considering potential of horizontal gene transfer is a current issue. Using various types of PCR techniques (Real-Time, Multiplex PCR) for identification of nucleic acids enables to distinguish between transgenic and native material and further GMO quantification, that is obligatory for all EU member states.