sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyziologie rastlin » Vplyv vysokej teploty na príjem vody a rast mladých rastlín...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
40 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Emil Juck
Emil Juck
Nová 256, 925 45 Abrahám, Slovakia
e-mail: emil_juck@email.cz
tel.: +421 903 468 691

Dostupný celý text práce:
ZIP
r. 1996

Školiteľ:
doc. RNDr. Timotej Ješko, CSc.

Kľúčové slová:
Zea mays, kukurica siata, stres, vysoká teplota, príjem vody, rastová analýza

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Fyziológia rastlín

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyziologie rastlin

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vplyv vysokej teploty na príjem vody a rast mladých rastlín kukurice

Emil Juck (Školiteľ: doc. RNDr. Timotej Ješko, CSc.) | pridané: 13. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sleduje a hodnotí vplyv vysokej teploty (teplotného stresu) na príjem vody a rast mladých rastlín kukurice pestovaných v kontrolovaných podmienkach rastovej komory. Rast rastlín bol hodnotený metódou rastovej analýzy a príjem vody gravimetrickým spôsobom. Sledovalo sa niekoľko modelov aplikácie stresovej teploty, najmä vplyv supraoptimálnych (nad 31 °C) až subletálnych (40-45 °C) teplôt. Výsledky práce sú príspevkom k "stresovej fyziológii" rastlín a dopĺňajú poznatky o procesoch prebiehajúcich v kultúrnych rastlinách pri tvorbe ich produkcie v nepriaznivých podmienkach.

Aplikácia stresových teplôt sa vždy prejavila zvýšením príjmu a výdaja vody. Pri mladších rastlinách s väčším pomerom podzemná časť:nadzemná časť, alebo koreň:výhonok v menšom rozsahu, ako pri starších rastlinách u ktorých postupne klesal tento pomer. Staršie rastliny citlivejšie reagovali na teplotný stres v príjme (výdaji) vody.

Porovnanie zmien rastových charakteristík ukázalo, že stresové teploty všeobecne pôsobili na rastové procesy inhibične. Citlivosť starších rastlín na stresové teploty, najmä subletálne bola väčšia, ako pri mladších rastlinách s väčším pomerom koreňového systému k nadzemnej časti rastliny.

Výsledky rastovej analýzy súčasne ukázali, že nielen rast, ale i produkcia asimilátov bola všeobecne inhibovaná aplikáciou najmä dlhšie trvajúcich stresových teplôt. Prejavovalo sa to zníženým čistým výkonom asimilácie ovplyvnených rastlín.

Popis príloh:

Prílohy s koncovkou T602 sú pôvodnou prácou napísanou v textovom editore T602. Dnes je možné bez problémov tento typ súborov otvoriť napr. programom 602TEXT z kancelárskeho balíka 602PC SUITE od spoločnosti Software602.

Prílohy s koncovkou WQ1 sú tabuľky spracované programom QUATTRO PRO, verzia 4 od firmy Borland International, pričom tento formát vie spracovať aj dnešný MS EXCEL.

Prílohy s koncovkou SPW sú grafické výstupy spracované programom SIGMA PLOT for WINDOWS od spoločnosti Jandel Scientific (dnes Systat Software, Inc.).

Súbory s príponou DOC sú prepisom pôvodných súborov z T602 do MS WORD.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3104.zip 293 615 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra fyziologie rastlin

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JUCK, Emil: Vplyv vysokej teploty na príjem vody a rast mladých rastlín kukurice [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziologie rastlin. Školiteľ: doc. RNDr. Timotej Ješko, CSc.. Rok obhajoby: 1996

Diploma Thesis:

Zea Mays, Water Uptake, Growth Analysis, High Temperature, Water stress

Emil Juck (Supervisor: doc. RNDr. Timotej Ješko, CSc.) | added: 13. júna 2007

Abstract of diploma thesis:

This graduation theses analyzed and evaluated the effect of high temperature on water uptake and growth young maize plants cultivated in checking conditions.

This graduation theses analyzed and evaluated the effect of high temperature on water uptake and growth young maize plants cultivated in checking conditions.

Plants growth was evaluated by growth analysis and water uptake by gravimetric analysis.

Graduation theses is grant to understanding of adaptation of plants to water stres and high temperature stress and responses of plant to enviromental stresses.