diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva » Ošetrovanie chorého s varixami dolných končatín

Ošetrovanie chorého s varixami dolných končatín

Ráchel Peresová (Školiteľ: PhDr. Hana Belejová) | pridané: 16. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Varixy (kŕčové žily) dolných končatín patria medzi najčastejšie ochorenia v populácii. Takmer každý z nás má niekoho v príbuzenstve alebo aspoň medzi známymi, ktorý trpí práve týmto ochorením. Chorý však často zanedbajú liečbu i prevenciu, majú iba povrchové vedomosti o zásadách správnej životosprávy a poskytnuté rady častokrát nedodržiavajú alebo dodržiavajú iba čiastočne, pretože ochorenie si neberú vážne. Pravda, varixy napriek svojho progredujúceho priebehu priamo neohrozujú život, ale v niektorých prípadoch ťažké subjektívne príznaky a rôzne komplikácie môžu výrazne znížiť kvalitu života. Správne usmernenie chorých do veľkej miery je aj zodpovednosťou sestier. Dostupná ošetrovateľská literatúra o danej problematike je však v súčasnosti veľmi chudobná, prakticky ju tvorí iba pár článkov v rôznych zdravotníckych časopisoch a niekoľko viet v knižných publikáciách. Teoretická časť tejto práce obsahuje najzákladnejšie informácie z medicíny a ošetrovateľstva potrebné pre zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti o chorého s varixami dolných končatín. Praktickú časť tvorí návrh štandardu a auditu ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po operácii varixov. V prílohách sa nachádza aj návrh edukačného materiálu pre pacientov.

PERESOVÁ Ráchel: Ošetrovanie chorého s varixami dolných končatín. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav ošetrovateľstva. Diplomová práca. Bratislava: LFUK, 2007. 80 s.

Predmetom tejto diplomovej práce je ošetrovateľská starostlivosť o chorého s operáciou varixov dolných končatín. Práca pozostáva z dvoch častí, teoretickej a praktickej. Rozdelili sme ju na štyri kapitoly, z ktorých prvé tri tvoria teoretickú a štvrtá praktickú časť. Prvá, teoretická časť práce sa venuje opisom základných klinických charakteristík varixov dolných končatín a všeobecnými zásadami starostlivosti o chorého pred a po operácii varixov, ako aj zabezpečeniu kvality v ošetrovateľstve. Druhú, praktickú časť tvorí návrh štandardu starostlivosti o chorého po operácii varixov dolných končatín a návrh auditu k tomuto štandardu, ktoré sú vypracované pre potreby konkrétneho lôžkového oddelenia. Prvá kapitola obsahuje základné klinické poznatky o varixoch dolných končatín. Delí sa na šesť podkapitol. V prvej podkapitole sme stručne uviedli základné patofyziologické mechanizmy vzniku varixov a najdôležitejšie rizikové faktory, ktoré podporujú alebo vyvolávajú tieto mechanizmy. V druhej podkapitole sme uviedli typické klinické prejavy ochorenia a niektoré typy klasifikácií varixov. Tretia podkapitola sa zaoberá možnými komplikáciami, ktoré vznikajú pri zanedbaní ich liečby. Základné metódy, ktoré sa využívajú v diagnostike, sa opisujú v štvrtej podkapitole. Piatu podkapitolu sme zamerali na liečbu varixov a rozdelili sme na ďalšie dve časti, ktoré sa zaoberajú chirurgickým resp. konzervatívnym spôsobom terapie. Napokon v šiestej podkapitole sme stručne opísali možnosti prevencie. Z hľadiska témy práce kľúčový význam majú druhá a tretia kapitola. Druhá kapitola sa zameriava na ošetrovateľskú starostlivosť o chorého s operáciou varixov dolných končatín. Delí sa na dve podkapitoly, z ktorých prvá sa zaoberá predoperačnou prípravou a úlohou sestry v tejto fáze a v druhej sa opisuje ošetrovanie chorého po operácii. Hlavné znaky a zásady zabezpečenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti sú opísané v tretej kapitole, ktorá sa delí na dve časti: prvá sa zaoberá štandardami ošetrovateľskej starostlivosti, druhá auditom v ošetrovateľstve. Štvrtá kapitola obsahuje praktickú časť práce a delí sa na tri podkapitoly. Prvú tvorí návrh ošetrovateľského štandardu starostlivosti o chorého po operácii varixov dolných končatín, druhá podkapitola obsahuje návrh auditu k tomuto štandardu. Obidva boli vypracované pre praktické použitie na konkrétnom oddelení i boli overené v praxi v spolupráci s týmto oddelením. Tretia podkapitola obsahuje vyhodnotenie praktickej časti práce.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

Audit. Chirurgická liečba. Chirurgické ošetrovateľstvo. Choroby žíl. Dolné končatiny. Kŕčové žily. Kvalita v ošetrovateľstve. Operácia. Ošetrovateľská starostlivosť. Pooperačná starostlivosť. Predoperačná príprava. Štandard. Varixy.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3116.pdf 4 683 145 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Lekárska fakulta - Ústav ošetrovateľstva

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PERESOVÁ, Ráchel: Ošetrovanie chorého s varixami dolných končatín [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva. Školiteľ: PhDr. Hana Belejová. Rok obhajoby: 2007