sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
49 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Equilibrium exchange rate

Dénes Kucsera (Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.) | pridané: 17. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

V tejto diplomovej práci skúmame reálny efektívny rovnovážny výmenný

kurz Slovenskej koruny založený na indexe spotrebiteľských cien a cien výrobcov.

Model na určenie behaviorálneho rovnovážneho kurzu (BEER) použitý

v tejto práci bol inšpirovaný Alberola et al. (1999, 2002). Správanie sa rovnovážneho kurzu je popísané pomocou produktivity a čistých zahraničných

aktív. Výsledný časový rad je následne rozložený na permanentnú zložku

(PEER) a krátkodobé výkyvy, pričom použité sú dve metódy: Gonzalo-Grangerov rozklad a HP filter. Metóda BEER na základe odhadnutých

vzťahov umožňuje predikovať vývoj rovnovážneho výmenného kurzu. Spätnou

transformáciou prognózovaného reálneho rovnovážneho kurzu môžeme

získať predikciu konverzného kurzu voči euru.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3117.pdf 894 904 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

KUCSERA, Dénes: Equilibrium exchange rate [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky. Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Equilibrium exchange rate

Dénes Kucsera (Supervisor: RNDr. Juraj Zeman, CSc.) | added: 17. júna 2007

Abstract of diploma thesis:

In this paper a CPI and PPI based real effective equilibrium exchange rate of the Slovak koruna is investigated. The model inspired by Alberola et al. (1999, 2002) estimates the behavioral equilibrium exchange rate (BEER) by using macroeconomic fundaments, dual productivity (Balassa-Samuelson effect) and country’s net foreign assets position.

In this paper a CPI and PPI based real effective equilibrium exchange rate

of the Slovak koruna is investigated. The model inspired by Alberola et

al. (1999, 2002) estimates the behavioral equilibrium exchange rate (BEER)

by using macroeconomic fundaments, dual productivity (Balassa-Samuelson

effect) and country’s net foreign assets position. The resulting model is

decomposed to permanent (permanent equilibrium exchange rate) and transitory

component using Gonzalo-Granger decomposition and HP filter. The

BEER approach enables to estimate the future path of real equilibrium exchange

rate using the observed relationship. By backward transformation of

real equilibrium exchange rate, the estimate of the value of equilibrium nominal

exchange rate at the period of Slovakia’s euro adoption can be obtainted.