Kompilátor pre jazyky HSSL a VHDL

Stefan Novak (Školiteľ: Ing. Juraj Štefanovič, PhD) | pridané: 24. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Prezentovaná diplomová práca sa zaoberá problémom transformácie opisu číslicových systémov v jazyku HSSL do jazyka VHDL. Jazyk HSSL je jazyk opisujúci systém na systémovej úrovni a existencia opisu v jazyku VHDL je dôležitá z hľadiska syntézy daného systému do cieľovej architektúry.

Úlohou práce bolo navrhnúť postupy a metódy transformácie medzi opismi a implementácia programového vybavenia podporujúca tento proces. Pri transformácii je používaný ako formálny model opisu systému Petriho sieť. Implementovaná aplikácia transformácie je rozšírením pôvodného systému, ktorý umožňuje preklad a simuláciu opisu v jazyku HSSL. Aplikácia je implementovaná v programovacom jazyku Java.

Výsledkom tejto práce je návrh postupov pri transformácii opisu z jazyka HSSL do jazyka VHDL a rozšírenie pôvodného programového systému o funkciu transformácie. Aplikácia umožňuje syntézu systému v jazyku HSSL do cieľovej architektúry prostredníctvom jazyka VHDL.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3125.pdf 2 324 675 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.underground.host.sk/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

NOVAK, Stefan: Kompilátor pre jazyky HSSL a VHDL [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky. Školiteľ: Ing. Juraj Štefanovič, PhD. Rok obhajoby: 2002

Diploma Thesis:

Compiler from HSSL language to VHDL language

Stefan Novak (Supervisor: Ing. Juraj Štefanovič, PhD) | added: 24. júna 2007

Abstract of diploma thesis:

The presented diploma work is dealing with the problem of transformation description of the digit system from HSSL language to VHDL language. HSSL is language describing system on the system level design, the existence of the description in VHDL language is important to the aspect of synthesis of the given system to the destination architecture.

The presented diploma work is dealing with the problem of transformation description of the digit system from HSSL language to VHDL language. HSSL is language describing system on the system level design, the existence of the description in VHDL language is important to the aspect of synthesis of the given system to the destination architecture.

The objective of the work was to design processes and methods of transformation between descriptions and the implementation of program’s accessories support this process. As the formal model of describing the system is by the transformation used Petri nets. The implemented application of the transformation is enlarging of the authentic system, which allows compilation and simulation description in HSSL language. Application is implemented in programming language Java.

The result of the work is an application of actions by the transformation of description from HSSL language to VHDL language and the enlarging the original program system by transformation function. The application allows the synthesis of system in HSSL language to the destination architecture through VHDL language.