sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
47 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Využitie mikrosatelitných markérov pri analýze genómu jačmeňa siateho vzhľadom na odolnosť voči múčnatke trávovej.

Bc. Lucia Sedláková (Školiteľ: Ing. Katarína Hrubíková, PhD.) | pridané: 28. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Zistenie vzťahu medzi mikrosatelitnými sekvenciami v genóme jačmeňa siateho a odolnosťou, spôsobenou génom mlo, voči hubovej chorobe múčnatke trávovej metódou PCR – ISSR. Na analýzu DNA boli použitých 10 genotypov jačmeňa siateho, kde 4 genotypy boli bez génu mlo a 6 genotypov s génom mlo, prajmery P–Hv–01 a P–Hv–02 – trinukleotidy v troch opakovaniach s poradím nukleotidov zabezpečujúcich presné miesto naviazania na 3´konci.

Jačmeň siaty patrí v súčasnosti k najvýznamnejším ekonomickým plodinám v rastlinnej výrobe, a to nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Najdôležitejšiu úloh má pri výrobe piva – ako základná surovina slad. V predloženej diplomovej práci som sa zamerala na zistenie vzťahu medzi mikrosatelitnými sekvenciami v genóme jačmeňa siateho a odolnosťou, spôsobenou génom mlo, voči hubovej chorobe múčnatke trávovej. Tento pokus bol realizovaný PCR – ISSR (Inter–simple sequence repeat – zmnoženie úsekov DNA medzi mikrosatelitmi) metódou na katedre Genetiky a šľachtenia rastlín na SPU v Nitre. Na analýzu DNA boli použitých 10 genotypov jačmeňa siateho, kde 4 genotypy boli bez génu mlo a 6 genotypov s génom mlo, prajmery P–Hv–01 a P–Hv–02 – trinukleotidy v troch opakovaniach s poradím nukleotidov zabezpečujúcich presné miesto naviazania na 3´konci. Zhluková analýza UPGMA rozdelila genotypy analyzované prajmerom P–Hv–01 do dvoch hlavných zhlukov. Prvú skupinu tvorili tri genotypy nesúce gén odolnosti voči múčnatke trávovej a dva genotypy slovenského pôvodu náchylné voči tejto chorobe. Druhú skupinu genotypov tvorili tiež dva náchylné genotypy a tri odolné genotypy. Prajmerom P–Hv–02 zhluková analýza spojila ako najmenej odlišné nemeckú odrodu Alexis s holandskou odrodou Apex, obe rezistentné. Ako ďalšiu najmenej odlišnú dvojicu, vyčlenila zhluková analýza slovenskú náchylnú odrodu Pribina a rezistentnú odrodu neznámeho pôvodu Lina.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

SEDLÁKOVÁ, Lucia: Využitie mikrosatelitných markérov pri analýze genómu jačmeňa siateho vzhľadom na odolnosť voči múčnatke trávovej. [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a šlachtenia rastlín. Školiteľ: Ing. Katarína Hrubíková, PhD.. Rok obhajoby: 2007