sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra matematických metód KMM » Modelovanie výstupnej pamäte systému VoIP (Voice over...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
34 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Modelovanie výstupnej pamäte systému VoIP (Voice over Internet Protocol)

Marek Repčík (Školiteľ: Doc. Ing. Martin Klimo, CSc.) | pridané: 29. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

V tejto práci sa pokúšam opísať aspekty týkajúce sa sietí, sieťových prenosov atď. V práci uvažujem dva druhy vstupných tokov. Prvý je Poissonov a druhý tzv. MMPP (Markov modulated Poisson Process) vstupný tok generovaný ON-OFF zdrojom. Markovov modulovaný Poissonov proces MMPP je zovšeobecnený Poissonov proces a je bežne používaný pri modelovaní vstupného toku pri komunikačných systémoch, ako sú prenosy dát a siete ATM (Asynchronous Tranfer Mode). Pointa tejto práce je zostaviť modely, od základných markovovských modelov, ako sú modely M|Mk|1|nekonečno, MMPP|Dk|1|nekonečno, prejsť k semi-markovovým modelom s deterministickou obsluhou typu M|Dk|1|nekonecno, MMPP|Dk|1|nekonečno a odvodiť pravdepodobnosti stavov týchto systémov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3131.pdf 999 581 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Fakulta riadenia a informatiky - Katedra matematických metód KMM

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

REPČÍK, Marek: Modelovanie výstupnej pamäte systému VoIP (Voice over Internet Protocol) [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra matematických metód KMM. Školiteľ: Doc. Ing. Martin Klimo, CSc.. Rok obhajoby: 2000

Diploma Thesis:

Modeling the output memory of the VOIP (Voice over Internet Protocol) systems

Marek Repčík (Supervisor: Doc. Ing. Martin Klimo, CSc.) | added: 29. júna 2007

Abstract of diploma thesis:

In this paper I am trying to describe some aspects of the net transfers. In my study here I have considered two kinds of the input flows. The first one is the Poisson and the second one is so called MMPP (Markov Modulated Poisson Process) generated by an ON/OFF source.

In this paper I am trying to describe some aspects of the net transfers. In my study here I have considered two kinds of the input flows. The first one is the Poisson and the second one is so called MMPP (Markov Modulated Poisson Process) generated by an ON/OFF source. MMPP is a generalized Poisson process and it is commonly used at modeling an input flow at the communication systems such as data transfer and ATM (Asynchronous Transfer Mode). The point of this study is to deduce the models, from the basic Markov models such as M|Mk|1|infinity and MMPP|Dk|1|infinity to the semi-Markov models with the deterministic service where the service time depends on the number of the customers in the queue such as M|Dk|1|infinity, MMPP|Dk|1|infinity and to deduce the stationary probability distribution of these systems.