sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
41 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Peter Serina
povinnost@centrum.sk,
icq:231-926-590

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2004

Školiteľ:
Doc.JUDr. Imrich Kanárik, CSc.

Kľúčové slová:
demokracia, referendum, priame formy demokracie, miestne regerendum, ústava

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra teórie štátu a práva

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Formy priamej demokracie

Mgr. Peter Serina (Školiteľ: Doc.JUDr. Imrich Kanárik, CSc.) | pridané: 2. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Dôvodov prečo som si vybral práve tému Priame formy demokracie bolo niekoľko. Predovšetkým je to téma, ktorá ma zaujíma z hľadiska vytvárania nových možností rozhodovania vecí verejných v konkrétnom politicko-právnom systéme, vo vzťahu k občanom. Tento dôvod ma viedol k tomu aby som sa bližšie zaoberal formami priamej demokracie, ktoré sú upravené v slovenskom právnom poriadku, so zameraním na referendum. Táto práca je snahou priblížiť ich zmysel a funkciu v živote spoločnosti.

Dnes v slovenskej verejnosti panuje názor, že nech občania robia čo chcú politici rozhodnú aj tak po svojom. Myslím si, že takýto postoj vedie skôr či neskôr k apatii a nezáujmu o veci okolo nás. Takýto stav je potom vďačným prostredím pre rôznych demagógov a urzupátorov moci s osvedčenými riešeniami na všetky problémy spoločnosti. Snažil som sa aby aj táto práca priniesla aspoň stručný pohľad na to o čom, podľa mňa demokracia ako taká je, o čom je konkrétne priama demokracia a aké funkcie majú jej jednotlivé formy. Zameral som sa predovšetkým na referendum, ako formu, ktorá je v našom právnom poriadku aj napriek mnohým nedostatkom upravená relatívne podrobne, a ktorá je podľa môjho presvedčenia popri prezidentovi, vláde, parlamente a súdnej moci, jedným z najdôležitejších ústavných inštitútov ústavného práva. Prostredníctvom referenda je totiž možné vytvoriť nové prvky bŕzd a protiváh vo vzťahu k parlamentu a nepriamo aj k zastupiteľskému systému politických strán, ktoré často svoje vlastné záujmy vydávajú za záujmy spoločnosti a snažia sa tak presadiť svoju vôľu na úkor celej spoločnosti, obchádzajúc často pravidlá zaužívané v parlamentných demokraciách.

Vychádzajúc z obsiahlosti témy, závažností problémov a dôležitosti riešení, pristupoval som k tejto téme s najvyššou vážnosťou a pevne verím, že každému kto ju bude čítať prinesie, vzhľadom na jej rozsah, minimálne uvedenie do problematiky, o ktorej pojednáva.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3135.doc 316 928 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta - Katedra teórie štátu a práva

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SERINA, Peter: Formy priamej demokracie [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, Katedra teórie štátu a práva. Školiteľ: Doc.JUDr. Imrich Kanárik, CSc.. Rok obhajoby: 2004