sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
24 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Iteratívna water-filling technika dynamického spektrálneho manažmentu pre technológiu VDSL

Michal Chlpán (Školiteľ: Ing. Rastislav Róka, PhD.) | pridané: 2. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Táto práca je venovaná problematike dynamického spektrálneho manažmentu DSM pre VDSL technológiu a to konkrétne iteratívnej technike water – filling. Technológia VDSL využíva ako prenosové médium medené krútené dvojlinky, ktoré boli pôvodne konštruované pre prenos analógového telefónneho signálu s rozsahom frekvenčného pásma 300 – 3400 Hz. Technológia VDSL sa využíva na vysoko rýchlostný dátový prenos, kde sa využíva frekvenčné pásmo až do desiatok MHz, a najväčším problémom, ktorý obmedzuje prenosové rýchlosti VDSL liniek, sa stávajú presluchy, ktoré sú veľmi výrazne najmä pri vyšších frekvenciách. Úlohou iteratívnej techniky water – filling je adaptívna úprava spektier signálov jednotlivých účastníkov s cieľom dosiahnutia čo najvyšších prenosových rýchlostí a dosahu VDSL služby.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3136.pdf 884 789 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Katedra telekomunikácií

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

CHLPÁN, Michal: Iteratívna water-filling technika dynamického spektrálneho manažmentu pre technológiu VDSL [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Katedra telekomunikácií. Školiteľ: Ing. Rastislav Róka, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Iterative water-filling for dynamic spectrum management for VDSL technology

Michal Chlpán (Supervisor: Ing. Rastislav Róka, PhD.) | added: 2. júla 2007

Abstract of diploma thesis:

This project is devoted to problematic of dynamic spectrum management DSM for VDSL technology and specifically for iterative water – filling. VDSL technology uses as a transfer medium copper twisted pairs that were primarily constructed for transmission of analog telephone signal with bandwidth 300 – 3400 Hz.

This project is devoted to problematic of dynamic spectrum management DSM for VDSL technology and specifically for iterative water – filling. VDSL technology uses as a transfer medium copper twisted pairs that were primarily constructed for transmission of analog telephone signal with bandwidth 300 – 3400 Hz. VDSL technology is used for high speed data transfer, in which is used bandwidth through tenths of MHz and the biggest problem which limits transfer rate of VDSL lines are crosstalks which are very strong in higher frequencies. The role of iterative water – filling is adaptive spectrum modification of each user signals with aim in reaching the highest data rates and reach of VDSL service.