sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
45 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Tvorba klasifikačných stromov pri procese data miningu

Ivan Sutóris (Školiteľ: RNDr. Igor Odrobina, CSc.) | pridané: 4. júla 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Pojmami data mining, alebo hľadanie znalostí v databázach sa označuje v súčasnosti populárna problematika na pomedzí štatistiky a informatiky, zaoberajúca sa nachádzaním vzťahov a vzorcov vo veľkých objemoch dát. Jednou z metód používaných pri data miningu sú klasifikačné (nazývané aj rozhodovacie) stromy, ktorými sa zaoberá táto práca. Ťažiskom práce je všeobecný opis základných algoritmov na tvorbu klasifikačných stromov a podrobnejší popis konkrétneho algoritmu CART (classification and regression trees). Súčasťou práce je aj niekoľko príkladov ilustrujúcich uvádzanú teóriu, ktoré sú realizované v štatistickom prostredí R.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3142.pdf 295 681 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SUTÓRIS, Ivan: Tvorba klasifikačných stromov pri procese data miningu [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky. Školiteľ: RNDr. Igor Odrobina, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

Building classification trees in process of data mining

Ivan Sutóris (Supervisor: RNDr. Igor Odrobina, CSc.) | added: 4. júla 2007

Abstract of bachelor thesis:

Data mining, or knowledge-discovery in databases, is recently popular field with links to disciplines such as statistics and computer science, which is concerned with finding patterns and relations in large volumes of data. One of methods used in data mining are classification (sometimes called decision) trees, which are the main subject of this work.

Data mining, or knowledge-discovery in databases, is recently popular field with links to disciplines such as statistics and computer science, which is concerned with finding patterns and relations in large volumes of data. One of methods used in data mining are classification (sometimes called decision) trees, which are the main subject of this work. Focus is on general description of basic algorithms for building classification trees and more detailed description of particular algorithm CART (classification and regression trees). Several examples illustrating the theory, implemented in statistical enviroment R, are included.