Meta:

Za prácu už hlasovalo
41 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Marek Bagoňa
bagom@r8.roburnet.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
Mgr. Roman Fila

Kľúčové slová:
geografických, ústredné, regionálne, printové, médiá, vývoj, čítanosť

Vedný odbor:
INÝ VEDNÝ ODBOR

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Ústredné versus regionálne printové médiá

Marek Bagoňa (Školiteľ: Mgr. Roman Fila) | pridané: 10. júla 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Práca sa zaoberá analýzou ústredných a regionálnych printových médií.

Hlavným cieľom práce bolo charakterizovanie geografických a demografických

aspektov rozšírenia ústredných a regionálnych printových médií a ich porovnanie.

V práci boli charakterizované hlavné znaky ústredných a regionálnych printových

médií, ich štruktúra a členenie. Analyzuje ich komplikovaný vývoj po roku 1989 a ich

súčasný stav. Taktiež autor poukaze akú úlohu hrá reklama a marketing v tejto oblasti.

Práca sa opiera o prieskumy čítanosti za SR a za jednotlivé kraje v SR. Poukazuje na

spoločné a rozdielne znaky medzi jednotlivými krajmi SR v čítanosti a všíma si z tohto

hľadiska rozdiely medzi ústrednými a regionálnymi printovými médiami. Jednotlivé

prieskumy čítanosti sú znázornené tabuľkami, mapami a grafmi. Autor sa snažil podať

všeobecný obraz o stave ústredných a regionálnych printových médií v SR.

Kľúčové slová: geografických, ústredné, regionálne, printové, médiá, vývoj, čítanosť

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3155.pdf 4 087 813 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra humannej geografie a demogeografie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Marek Bagoňa.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BAGOŇA, Marek: Ústredné versus regionálne printové médiá [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humannej geografie a demogeografie. Školiteľ: Mgr. Roman Fila. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

Central vs. regional print media

Marek Bagoňa (Supervisor: Mgr. Roman Fila) | added: 10. júla 2007

Abstract of bachelor thesis:

This work is concerned with the analysis of central and regional print media. The main goal of the work was to define geographical and demographical aspects regarding the extent of central and regional print media and their comparation. The work makes characteristics of the main elements of central and regional media, their structure and classification.

This work is concerned with the analysis of central and regional print media.

The main goal of the work was to define geographical and demographical aspects

regarding the extent of central and regional print media and their comparation. The

work makes characteristics of the main elements of central and regional media, their

structure and classification. It makes a focus on the analysis of their complicated

development after the year 1989 and the present state. Another author’s aim is to show

the role of advertising and marketing in this area. The work is supported by statistical

research based on the amount of readings for the whole Slovak Republik and for

individual regions of the country. It points out the common and the different figures

between the regions and afterwards differentiates between the central and regional print

media from this aspect of view. Individual reading resarch values are visualised in form

of tables, maps and graphs.. The autor’s goal was to make a survey of central and

regional print media and to present a general view at their actual state.