Meta:

Za prácu už hlasovalo
39 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ľubomír Maťúš
lubomir.matus@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2006

Školiteľ:
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Kľúčové slová:
fraktálna kompresia, fraktálna transformácia, IFS, HV schéma

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Fraktálna kompresia obrazu

Ľubomír Maťúš (Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.) | pridané: 10. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Táto práca sa venuje metóde kompresie obrazu na báze fraktálnej geometrie a porovnava ju s inymi znamymi metodami.

Táto práca sa venuje metóde kompresie obrazu na báze fraktálnej geometrie.

Pretože v tejto oblasti sa už dosiahli určité výsledky okolo šedo tónových (aj farebných)

obrazov, zameriava sa hlavne na kompresiu farebných obrazov. Súčasťou práce je aj

implementácia horizontálno-vertikálneho fraktálneho kodéra s vizualizáciou práce algoritmu,

a dekodéra s možnosťou dekódovania do zvolenej mierky. Práca sa zaoberá rôznymi

metódami predspracovania a úpravy farebného obrazu. Ďalej skúma vplyvy rôznych hodnôt

parametrov fraktálneho kodéra na veľkosť a množstvo výstupných transformácií, a na kvalitu

výstupného obrazu. Taktiež sa zameriava na optimalizáciu ukladania výstupných

transformácií použitím rôznych kompresných metód. Nakoniec testuje výstupné dáta a obrazy

vzhľadom na kvalitu a kompresný pomer, a výsledky porovnáva so známymi stratovými aj

bezstratovými kompresnými metódami ako JPEG, JPEG2000, PNG, GIF, RAR, ZIP.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3160.pdf 4 558 018 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

MAŤÚŠ, Ľubomír: Fraktálna kompresia obrazu [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky. Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Fractal Image Compression

Ľubomír Maťúš (Supervisor: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.) | added: 10. júla 2007

Abstract of diploma thesis:

This work is dedicated to method of compression based on fractal geometry and compares it against other popular methods.

This work is dedicated to method of compression based on fractal geometry.

Because there exist some results with grayscale images (also with color images) in this area,

work is dedicated to color images compression. Part of this work is implementation of

horizontal-vertical fractal encoder with visualization of algoritm progress, and

implementation of decoder with possibility to decode to selected scale. Work deals with

various methods of preprocessing and modification of color images. Investigates influence of

various values of parameters of fractal encoder to size and quantity of output transformations,

and to quality of output image. Also is dedicated to optimization of storing output

transformations using various compression methods. Performs tests of quality and

compression ratio on output images, results compares with popular lossy and loseless

compression methods like JPEG, JPEG2000, PNG, GIF, RAR, ZIP.